REKLAMA
JUŻ JUTRO

Raen S.A.: Objęcie przez osobę oraz podmiot uprawniony akcji serii D Spółki w zamian za warranty subskrypcyjne serii A

2023-03-22 21:02
publikacja
2023-03-22 21:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-22
Skrócona nazwa emitenta
Raen S.A.
Temat
Objęcie przez osobę oraz podmiot uprawniony akcji serii D Spółki w zamian za warranty subskrypcyjne serii A
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A (dalej: "Warranty"), w dniu 22 marca 2023 roku osoba oraz podmiot uprawniony złożyły Spółce oświadczenia o objęciu łącznie 310.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D (w zamian za 310.000 Warrantów) oraz dokonały wpłaty ceny emisyjnej akcji serii D (tj. 0,10 zł za jedną akcję) na rachunek Spółki.

Zamiana Warrantów na akcje serii D Spółki została dokonana w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki (dalej: "Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2018 roku"), zmienionej Uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7 z dnia 9 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki (dalej: "Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2020 roku").

Stosowanie do art. 452 § 1 w zw. z art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych nabycie praw z akcji serii D przez osobę oraz podmiot uprawniony nastąpi z chwilą ich zapisania na rachunkach papierów wartościowych osoby i podmiotu uprawnionego.

Spółka złoży odpowiednie wnioski do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "KDPW") w celu rejestracji objętych akcji serii D Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

W związku z w/w objęciem akcji serii D Spółki, nastąpiła zmiana praw z 310.000 Warrantów, tj. przedmiotowe Warranty wygasły i utraciły swój byt. Na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2018 roku, zmienionej Uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2020 roku, Spółka przyznała wszystkie Warranty, tj. łącznie przyznała 15.000.000 Warrantów. Zrealizowanych zostało 7.500.000 Warrantów, natomiast 7.500.000 Warrantów zostało umorzonych, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 29/2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-22 Małgorzata Grużewska Wiceprezes Zarządu Małgorzata Grużewska
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki