REKLAMA

REDAN: Korekta raportu okresowego za I kwartał 2020 r.

2020-10-23 18:19
publikacja
2020-10-23 18:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-23
Skrócona nazwa emitenta
REDAN
Temat
Korekta raportu okresowego za I kwartał 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Redan SA S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za I kwartał 2020 roku, opublikowanego przez Emitenta pierwotnie w dniu 24 lipca 2020 r.

Korekta polega w szczególności na dodaniu informacji o akcjach posiadanych przez akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji oraz osoby nadzorujące Emitenta także na dzień przekazania raportu kwartalnego (pierwotnie raport zawierał dane na ostatni dzień kwartału) zgodnie z § 66 ust. 8 pkt 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, poprzez dodanie:
a) wykazu akcjonariuszy, posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby głosów posiadanych przez wyżej wymienionych akcjonariuszy, oraz zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego oraz
b) informacji o stanie posiadania akcji Redan S.A. oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Redan S.A. przez członków Rady Nadzorczej na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-23 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Bogusz Kruszyński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki