PURE BIOLOGICS S.A.: Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

2020-05-28 18:43
publikacja
2020-05-28 18:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_o_zwolaniu_ZWZ_Pure_Biologics_SA_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-28
Skrócona nazwa emitenta
PURE BIOLOGICS S.A.
Temat
Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Pure Biologics Spółka Akcyjna (Spółka, Emitent) zwołuje na dzień 26 czerwca 2020 roku na godzinę 13.00 w siedzibie Spółki, tj. we Wrocławiu przy ul. Duńskiej 11, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ).

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty.
9. Udzielenie absolutoriów Członkom Zarządu Spółki za rok 2019.
10. Udzielenie absolutoriów Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B1, B2, C i D Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 60.000 zł poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii E i praw do akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę jednostkowego
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji Programu Motywacyjnego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 10 czerwca 2020 roku.

Adres Poczty Elektronicznej Spółki przeznaczony do kontaktów ws. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: wza@purebiologics.com

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Pure Biologics S.A. www.purebiologics.com

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie o zwołaniu ZWZ Pure Biologics SA_2020.pdfZawiadomienie o zwołaniu ZWZ Pure Biologics SA_2020.pdf Zawiadomienie_o_zwolaniu_ZWZ_Pure_Biologics_SA_2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-28 Filip Jeleń Prezes Zarządu
2020-05-28 Romuald Harwas Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki