REKLAMA
WEBINAR

POLTREG S.A.: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.

2023-06-07 17:10
publikacja
2023-06-07 17:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-07
Skrócona nazwa emitenta
POLTREG S.A.
Temat
Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2023 w sprawie wniosku Akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r. [ZWZ], Zarząd PolTREG S.A. [Spółka, Emitent] działając na postawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych informuje o uzupełnieniu porządku obrad ZWZ zgodnie z ww. wnioskiem poprzez wprowadzenie do porządku obrad ZWZ po dotychczasowym punkcie 10, nowego punktu 11 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.”, a dotychczasowy punkt 11 zostaje oznaczony jako punkt 12.

Po wprowadzonej zmianie planowany porządek obrad ZWZ jest następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 oraz zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

Dodatkowo poniżej Emitent przekazuje przedstawiony przez Akcjonariusza projekt uchwały w zakresie zgłoszonego wniosku.

„Uchwała nr [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje Pana Marcina Molo ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-07 Kamilla Bok Członek Zarządu Kamilla Bok
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki