REKLAMA

PLAYWAY S.A.: Uchwała ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy

2022-06-20 17:28
publikacja
2022-06-20 17:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-20
Skrócona nazwa emitenta
PLAYWAY S.A.
Temat
Uchwała ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 20 czerwca 2022 roku podjęta została uchwała nr 8 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty, na podstawie której ZWZ przeznaczyło kwotę 126 852 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych i zero groszy) na wypłatę dywidendy, co daje 19,22 zł (słownie: dziewiętnaście złotych i dwadzieścia dwa grosze) dywidendy na jedną akcję.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje, tj. 6 600 000 sztuk akcji.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na dzień 28 czerwca 2022 roku, zaś termin wypłaty dywidendy na dzień 6 lipca 2022 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:

- § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-20 Krzysztof Kostowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z gwarancją 0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Konto firmowe z gwarancją 0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki