REKLAMA

PKNORLEN: Pan Piotr Sabat został powołany do składu Zarządu PKN ORLEN S.A.

2022-02-15 15:44
publikacja
2022-02-15 15:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2022
Data sporządzenia: 2022-02-15
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Pan Piotr Sabat został powołany do składu Zarządu PKN ORLEN S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2022 roku powołała do składu Zarządu Pana Piotra Sabata, od dnia 1 marca 2022 roku.

Pan Piotr Sabat

Piotr Sabat - Prawnik i Ekonomista, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Mostostal Płock S.A., Dyrektor ds. Prawnych w strukturze corporate FM Logistic odpowiedzialny za obsługę prawną, ubezpieczeniową, zarządzanie ryzykiem oraz bezpieczeństwem w biznesowym segmencie usług transportu na całą grupę FM Logistic, wykładowca akademicki na studiach MBA w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie oraz w Akademii Sztuki Wojennej.

Absolwent studiów prawniczych na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, studiów doktoranckich z prawa w INP Polskiej Akademii Nauk, studiów doktoranckich z ekonomii w INE Polskiej Akademii Nauk, studiów Executive MBA – wspólny program INE PAN oraz Vienna Institute for International Economic Studies w Wiedniu (WIIW), studiów podyplomowych z zarządzania i audytu na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiów podyplomowych z windykacji należności w Szkole Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych z negocjacji i mediacji na Uniwersytecie SWPS.

Doświadczenie prawne i biznesowe, które prócz obecnych aktywności zawodowych zdobywał m.in. w GEFCO Group jako szef działu prawnego odpowiadający za całość obsługi prawnej przedsiębiorstwa na Polskę, Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie pracując w charakterze wykładowcy akademickiego na studiach podyplomowych, firmie szkoleniowej Gamma S.J oraz w kancelariach prawniczych.

Prelegent konferencji prawniczych i ekonomicznych.


Pan Piotr Sabat złożył pisemne oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji w Zarządzie PKN ORLEN S.A. nie będzie wykonywać innej działalności będącej konkurencyjną wobec PKN ORLEN S.A., ani też nie będzie wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, kapitałowej, nie będzie uczestniczyć
w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.
Złożył również oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. 2021 poz. 112 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Mr Piotr Sabat has been appointed to the Management Board of PKN ORLEN S.A.Regulatory announcement no 7/2022 dated 15 February 2022PKN ORLEN S.A. (“Company”) announces that the Supervisory Board of PKN ORLEN S.A., following its meeting on 15 February 2022 appointed Mr Piotr Sabat to hold the position of the Member of the Company’s Management Board, with the effect from 1 March 2022.Mr Piotr Sabat - Lawyer and Economist, Vice-Chairman of the Supervisory Board and the Audit Committee of Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Member of the Supervisory Board and the Audit Committee of Mostostal Płock S.A., Legal Director in the corporate structure at FM Logistic responsible for legal and insurance services, risk management and security in the business segment of transport services for the entire FM Logistic group, academic lecturer at MBA studies at the Collegium Humanum Warsaw Management University and the War Studies University. He graduated from the Faculty of Law and Administration at the University of Łódź, law doctoral studies at the Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences, economics doctoral studies at the Institute of Economics of the Polish Academy of Sciences, Executive MBA – joint programme of the Institute of Economics of the Polish Academy of Sciences and Vienna Institute for International Economic Studies, postgraduate studies of management and audit at the Jagiellonian University, postgraduate studies of debt collection at the Warsaw School of Economics and postgraduate studies of negotiation and mediation at the Warsaw School of Social Sciences and Humanities.He gained law and business experience, apart from current professional activities, among others, in GEFCO Group as head of legal department responsible for full legal service of the company in Poland, the Warsaw Management and Law University as university lecturer in postgraduate studies, Gamma S.J training company and law companies.Speaker at legal and economic conferences.Mr Piotr Sabat submitted statement that upon taking up the position in the Management Board of PKN ORLEN S.A. he will not be involved in any activity competitive with PKN ORLEN S.A. and will not be partner of any competitive civil law partnership, partnership, capital company, will not be member of any board of a competitive capital company. He also stated that he is not on the list of insolvent debtors kept on record on the National Court Register Act.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-02-15 Armen Konrad Artwich Członek Zarządu
2022-02-15 Iwona Waksmundzka-Olejniczak Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki