REKLAMA

PHARMENA S.A.: wyniki finansowe

2022-05-27 17:12
publikacja
2022-05-27 17:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SAQS_PHAR_122_FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody ze sprzedaży 3 626 3 297 780 721
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 124 (319) 27 (70)
III. Zysk (strata) brutto (25) (415) (5) (91)
IV. Zysk (strata) netto (182) (576) (39) (126)
V. Zysk (strata) netto akcjonariuszy Spółki Dominującej Grupy (171) (568) (37) (124)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (272) (2 596) (59) (568)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12) (38) (3) (8)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (89) 3 766 (19) 824
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (373) 1 132 (81) 248
X. Średnioważona liczba akcji (szt.) 11 137 758 11 025 558 11 137 758 11 025 558
XI. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 11 137 758 11 137 758 11 137 758 11 137 758
XII. Zysk (strata) podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,02) (0,05) (0,00) (0,01)
XIII. Zysk (strata) rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,02) (0,05) (0,00) (0,01)
XIV. 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
XV. Aktywa obrotowe 7 662 8 198 1 647 1 782
XVI. Aktywa trwałe 2 670 2 953 574 642
XVII. Aktywa razem 10 332 11 151 2 221 2 424
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 11 546 11 578 2 482 2 517
XIX. Zobowiązania długoterminowe 4 119 4 694 885 1 021
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki Dominującej (5 066) (4 865) (1 089) (1 058)
XXI. Udziały niekontrolujące (267) (256) (57) (56)
XXII. Liczba akcji (szt.) 11 137 758 11 137 758 11 137 758 11 137 758
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SAQS_PHAR 122_FINAL.pdfSAQS_PHAR 122_FINAL.pdf Pharmena Raport za I kwartał 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-27 Konrad Palka Prezes Zarządu
2022-05-27 Marzena Wieczorkowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki