10,46 zł
0,58% 0,06 zł
Polska Grupa Energetyczna SA (PGE)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
1_Wybrane_jednostkowe_dane_finansowe_PGE_20170630.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_GK_PGE_20170630.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_PGE_GK_HY_2017_srodroczne_sprawozdanie_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_PGE_GK_HY_2017_raport_audytora.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5_PGE_HY_2017_raport_audytora.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6_PGE_GK_HY_2017_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1_Selected_standalone_financial_data_for_PGE_20170630.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_Selected_consolidated_financial_data_of_PGE_CG_20170630.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_PGE_CG_HY_2017_interim_financial_statements.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_PGE_CG_HY_2017_auditors_report.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5_PGE_HY_2017_auditors_report.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6_PGE_CG_HY_2017_Management_Board_report_on_activities_of_PGE_CG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-08-08
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-496 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mysia 2
(ulica) (numer)
(22) 340 17 04 (22) 340 14 99
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
526-025-05-41 006227638
(NIP) (REGON)
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze / 2016
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 10,620 13,666 2,500 3,120
II. Zysk/strata z działalności operacyjnej 1,932 952 455 217
III. Zysk/strata brutto (przed opodatkowaniem) 1,811 755 426 172
IV. Zysk/strata netto za okres obrotowy 1,495 543 352 124
V. Zysk/strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1,497 546 352 125
VI. Całkowite dochody 1,431 579 337 132
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3,282 2,857 773 652
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -591 -4,601 -139 -1,050
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -242 354 -57 81
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2,449 -1,390 577 -317
XI. Zysk/strata netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 0.80 0.29 0.19 0.07
XII. Rozwodniony zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 0.80 0.29 0.19 0.07
XIII. Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję 1.869.760.829 1.869.760.829 1.869.760.829 1.869.760.829
XIV. Aktywa trwałe 54,734 54,075 12,950 12,223
XV. Aktywa obrotowe 12,395 13,399 2,933 3,029
XVI. Aktywa razem 67,129 67,474 15,883 15,252
XVII. Kapitał własny 44,202 42,775 10,458 9,669
XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 44,114 42,679 10,437 9,647
XIX. Kapitał podstawowy 19,165 19,165 4,534 4,332
XX. Zobowiązania długoterminowe 15,868 17,002 3,754 3,843
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 7,059 7,697 1,670 1,740
XXII. Liczba akcji stan na koniec okresu sprawozdawczego 1.869.760.829 1.869.760.829 1.869.760.829 1.869.760.829
XXIII. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 23.59 22.83 5.58 5.16
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 23.59 22.83 5.58 5.16
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXV. Przychody ze sprzedaży 4,591 5,626 1,081 1,284
XXVI. Zysk/strata z działalności operacyjnej 290 338 68 77
XXVII. Zysk/strata brutto (przed opodatkowaniem) 4,437 1,429 1,045 326
XXVIII. Zysk/strata netto za okres obrotowy 4,452 1,352 1,048 309
XXIX. Całkowite dochody 4,395 1,384 1,035 316
XXX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 557 672 131 153
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1,773 -2,268 417 -518
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 340 427 80 97
XXXIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2,670 -1,169 629 -267
XXXIV. Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 2.38 0.72 0.56 0.16
XXXV. Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na akcję) 2.38 0.72 0.56 0.16
XXXVI. Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję 1.869.760.829 1.869.760.829 1.869.760.829 1.869.760.829
XXXVII. Aktywa trwałe 40,812 39,079 9,656 8,833
XXXVIII. Aktywa obrotowe 8,769 5,572 2,075 1,259
XXXIX. Aktywa razem 49,581 44,651 11,731 10,093
XL. Kapitał własny 39,033 34,638 9,235 7,830
XLI. Kapitał podstawowy 19,165 19,165 4,534 4,332
XLII. Zobowiązania długoterminowe 7,820 8,932 1,850 2,019
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 2,728 1,081 645 244


Powyższe dane prezentowane są w milionach zł oraz w milionach euro, o
ile nie wskazano inaczej.

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:


- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2017 roku -
4,2265 EUR/PLN oraz 31 grudnia 2016 roku – 4,4240 EUR/PLN,


- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia
2017 roku do 30 czerwca 2017 roku – 4,2474 EUR/PLN; dla okresu od 1
stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku - 4,3805 EUR/PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1_Wybrane_jednostkowe_dane_finansowe_PGE_20170630.pdf1_Wybrane_jednostkowe_dane_finansowe_PGE_20170630.pdf Wybrane jednostkowe dane finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
2_Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_GK_PGE_20170630.pdf2_Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_GK_PGE_20170630.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
3_PGE_GK_HY_2017_srodroczne_sprawozdanie_skonsolidowane.pdf3_PGE_GK_HY_2017_srodroczne_sprawozdanie_skonsolidowane.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PGE za I półrocze 2017 r. zawierające półroczną jednostkową informację finansową
4_PGE_GK_HY_2017_raport_audytora.pdf4_PGE_GK_HY_2017_raport_audytora.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 r.
5_PGE_HY_2017_raport_audytora.pdf5_PGE_HY_2017_raport_audytora.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznej skróconej jednostkowej informacji finansowej za I półrocze 2017 r.
6_PGE_GK_HY_2017_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci.pdf6_PGE_GK_HY_2017_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci.pdf Sprawozdanie Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PGE za I półrocze 2017 r.
1_Selected_standalone_financial_data_for_PGE_20170630.pdf1_Selected_standalone_financial_data_for_PGE_20170630.pdf Selected financial data for PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
2_Selected_consolidated_financial_data_of_PGE_CG_20170630.pdf2_Selected_consolidated_financial_data_of_PGE_CG_20170630.pdf Selected consolidated financial data for PGE Capital Group
3_PGE_CG_HY_2017_interim_financial_statements.pdf3_PGE_CG_HY_2017_interim_financial_statements.pdf Consolidated half-year financial statements of PGE Capital Group for the first half of 2017 containing standalone financial information for PGE S.A.
4_PGE_CG_HY_2017_auditors_report.pdf4_PGE_CG_HY_2017_auditors_report.pdf Auditor's review report of the half-year condensed consolidated financial statements of PGE Capital Group for the first half of 2017
5_PGE_HY_2017_auditors_report.pdf5_PGE_HY_2017_auditors_report.pdf Auditor's review report of the half-year condensed separate financial information for the first half of 2017
6_PGE_CG_HY_2017_Management_Board_report_on_activities_of_PGE_CG.pdf6_PGE_CG_HY_2017_Management_Board_report_on_activities_of_PGE_CG.pdf Management Board's report on activities of PGE Capital Group in the first half of 2017

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-08 Henryk Baranowski Prezes Zarządu
2017-08-08 Wojciech Kowalczyk Wiceprezes Zarządu
2017-08-08 Marek Pastuszko Wiceprezes Zarządu
2017-08-08 Paweł Śliwa Wiceprezes Zarządu
2017-08-08 Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu
2017-08-08 Emil Wojtowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl