REKLAMA

PEKABEX: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

2022-05-27 15:01
publikacja
2022-05-27 15:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
WZ_ogloszenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
WZ_projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
WZ_formularz.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
WZ_instrukcja_do_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-27
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109717 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 czerwca 2022 r., na godz. 11:30, w biurze Pekabex, przy ul. Wareckiej 11A w Warszawie (05-800 Warszawa).
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Spółki za rok 2021.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Pekabex za rok 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021 i wypłaty dywidendy.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu w związku z pełnieniem funkcji w roku 2021.
10. Podjęcie absolutorium członkom Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji w roku 2021.
11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021.
12. Odwołanie członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
13. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
14. Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia załączono do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
WZ_ogłoszenie.pdfWZ_ogłoszenie.pdf
WZ_projekty uchwał.pdfWZ_projekty uchwał.pdf
WZ_formularz.pdfWZ_formularz.pdf
WZ_instrukcja do głosowania dla pełnomocnika.pdfWZ_instrukcja do głosowania dla pełnomocnika.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-27 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu
2022-05-27 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki