REKLAMA

ORZEŁ BIAŁY S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

2022-01-27 16:23
publikacja
2022-01-27 16:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CV_M_MIELNICZUK.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-27
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ BIAŁY S.A.
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, iż w związku z złożoną w dniu dzisiejszym przez Panią Marzannę Iwińską - Mielniczuk rezygnacją z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej, o której Emitent poinformował raportem bieżącym nr 6/2022 z dnia 27.01.2022 r., Rada Nadzorcza Orzeł Biały S.A., działając w oparciu o art. 14 ust. 3 Statutu Spółki oraz zgodnie z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, dokonała w dniu dzisiejszym uzupełnienia składu Rady Nadzorczej (dalej: "kooptacji") powołując nowego Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji w osobie Pana Michała Mielniczuka.


Ponadto, w tym samym dniu, Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o powołaniu Pana Michała Mielniczuka do Komitetu Audytu i powierzeniu jej funkcji Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu.


Mandat nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej w trybie określonym w art. 14 ust. 3 Statutu Spółki wygaśnie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki.


Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, nowo powołany Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Orzeł Biały S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nowo powołany Członek Rady Nadzorczej nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Członka Rady Nadzorczej XI kadencji powołanego w drodze kooptacji Spółka przekazuje w załączeniu.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
CV_M_MIELNICZUK.pdfCV_M_MIELNICZUK.pdf CV Pan Michał Mielniczuk

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-27 Sławomir Czeszak Wiceprezes Zarządu
2022-01-27 Ireneusz Staniewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki