REKLAMA

ORZEŁ BIAŁY S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

2021-03-01 12:32
publikacja
2021-03-01 12:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zyciorys_Zawodowy_Kandydata.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ BIAŁY S.A.
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej "Spółka", „Emitent”) informuje, iż w związku z złożoną w dniu dzisiejszym przez Pana Michała Mielniczuka rezygnacją z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej, o której Emitent poinformował raportem bieżącym nr 3/2021 z dnia 1.03.2021 r., Rada Nadzorcza Orzeł Biały S.A., działając w oparciu o art. 14 ust. 3 Statutu Spółki, dokonała w dniu dzisiejszym uzupełnienia składu Rady Nadzorczej (dalej: „kooptacji”) powołując nowego Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji w osobie Pani Marzanny Iwińskiej – Mielniczuk.

Ponadto, w tym samym dniu, Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o powołaniu Pani Marzanny Iwińskiej – Mielniczuk do Komitetu Audytu i powierzeniu jej funkcji Wiceprzewodniczącej Komitetu Audytu.

Mandat nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej w trybie określonym w art. 14 ust. 3 Statutu Spółki wygaśnie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, nowo powołany Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Orzeł Biały S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Nowo powołany Członek Rady Nadzorczej nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Członka Rady Nadzorczej XI kadencji powołanego w drodze kooptacji Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Życiorys Zawodowy Kandydata.pdfŻyciorys Zawodowy Kandydata.pdf Curriculum Vitae - Pani Marzanna Iwińska - Mielniczuk

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-01 Sławomir Czeszak Wiceprezes Zarządu
2021-03-01 Tomasz Lewicki Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki