REKLAMA
CHCESZ ZACZĄĆ INWESTOWAĆ?

NWAIDM: Emisja warrantów subskrypcyjnych serii C

2022-08-05 16:12
publikacja
2022-08-05 16:12
Zarząd spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że zgodnie z Oświadczeniem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") z dnia 03 sierpnia 2022 roku, w dniu 05 sierpnia 2022 roku miała miejsce rejestracja w depozycie prowadzonym przez KDPW 36.891 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C, a tym samym przedmiotowe warranty zostały skutecznie wyemitowane.

Powyższe warranty zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 04 kwietnia 2022 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany jej statutu oraz uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 04 kwietnia 2022 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz przyznania zmiennych składników wynagrodzeń członkom Rady Nadzorczej („Uchwały”).

O treści Uchwał, Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 6/2022. Raportem bieżącym EBI nr 9/2022 Spółka informowała natomiast o dokonanej przez sąd rejestracji zmian statutu Spółki polegających m.in. dodaniu ust. 1c w § 7 statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 37.000,00 zł oraz zmianie ust. 4 w § 7 statutu Spółki w związku z określeniem łącznej wysokości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, która wynosi 279.688 zł, dokonanych na podstawie Uchwały Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 04 kwietnia 2022 roku.

Wyemitowane nieodpłatnie warranty subskrypcyjnych serii C w liczbie 36.891, uprawniają posiadaczy ww. warrantów do objęcia 36.891 akcji serii I Spółki z wyłączeniem prawa poboru. Termin na wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii C Spółki rozpoczyna swój bieg 15 maja 2023 roku i upływa z dniem 01 czerwca 2026 roku, przy czym prawo do objęcia akcji serii I Spółki może zostać wykonane przez każdego z posiadaczy warrantów w okresie od 15 maja do 1 czerwca danego roku obowiązywania terminu na wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii C. W każdym roku posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii C może wykonać prawa z ¼ posiadanych warrantów, przy czym posiadaczowi, który nie wykona praw z warrantów w danym roku obowiązywania terminu na wykonanie tych praw, przysługiwać będzie możliwość skorzystania z tych praw w kolejnym roku, aż do upływu czteroletniego terminu na wykonanie praw. W przypadku gdy w okresie posiadania warrantów posiadacz warrantów utraci uprawnienie do zamiany warrantów na akcje, nieobjęte akcje nie mogą być zaoferowane innym posiadaczom warrantów.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki