REKLAMA
WEBINAR

NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy Standstill z Alior Bank S.A.

2022-08-29 21:22
publikacja
2022-08-29 21:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-29
Skrócona nazwa emitenta
NEXTBIKE POLSKA S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy Standstill z Alior Bank S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", “Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 23/2020, 31/2020, 34/2020, 37/2020, 11/2021 17/2021, 24/2021, 27/2021, 28/2021, 31/2021, 2/2022, 6/2022, 26/2022, 31/2022, 34/2022 dot. umowy Standstill, informuje o podpisaniu w dniu 29 sierpnia 2022 r. przez Emitenta z Alior Bank S.A. (dalej: „ALIOR"), oraz NB Poznań sp. z o.o. i NB Serwis II sp. z o.o. (dalej: "Spółki Zależne") aneksu do Umowy Standstill (dalej: „Aneks").

Na mocy zawartego Aneksu strony postanowiły o wprowadzeniu zmian do Umowy Standstill polegających m. in. na:
I. wydłużeniu okresu obowiązywania Umowy Standstill do dnia 2 września 2022 r.;
II. potwierdzeniu przez strony faktu prowadzenia w dobrej wierze rozmów w celu uzgodnienia warunków restrukturyzacji akceptowalnych przez każdą stronę. W przypadku ich akceptacji, ALIOR zobowiązał się do niezwłocznego przesłania oficjalnej zgody na zaproponowane warunki, które będą podstawą do zawarcia umowy restrukturyzacyjnej do dnia 2 września 2022 r.;
III. ustaleniu, że w okresie obowiązywania Umowy Standstill, tj. zgodnie z Aneksem – do dnia 2 września 2022 r., ALIOR dokona podziału i przelewu środków z wpływów z wierzytelności przelanych na rzecz ALIOR w celu zabezpieczenia umów kredytowych wypowiedzianych przez ALIOR (o wypowiedzeniu umów kredytowych Spółka poinformowała w raporcie ESPI nr 16/2020) w następujący sposób:
1) ALIOR w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do dnia 2 września 2022 r. będzie dokonywał następującego podziału i przelewu środków z wpływów na rachunki bankowe Spółki i Spółek zależnych („Rachunki bankowe”) z tytułu przelanych wierzytelności:
a) z kwoty netto pochodzącej z wpływów na Rachunki bankowe, ALIOR przeznaczy środki na spłatę miesięcznej raty za sierpień 2022 tytułem spłaty kapitału kredytu wynikającego z jednej z umów kredytowych, przy czym rata za sierpień będzie płatna w dniu 19 sierpnia 2022 r. oraz w dniu 31 sierpnia 2022 r. w kwocie odpowiednio
327 334,89 zł oraz 206.737,82 zł;
b) pozostała część wpływu na Rachunki bankowe wraz z podatkiem od towarów i usług, będzie w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu, udostępnione przez ALIOR, w zależności z jakiego kontraktu wpływ nastąpił na rachunek bieżący Emitenta lub Spółek Zależnych na poczet realizacji dozwolonych płatności, tj. płatności zaakceptowanych uprzednio przez ALIOR, płatności składek ubezpieczeniowych związanych z ubezpieczeniem majątku dokonywanym zgodnie z dotychczasową praktyką, płatności zobowiązań publicznoprawnych.
IV. ustaleniu, że ALIOR będzie naliczać odsetki zgodnie z oprocentowaniem dla odsetek umownych określonym w umowach kredytowych („Odsetki Umowne”). Odsetki Umowne naliczone przez ALIOR w okresie od dnia 01 września 2021 r. do dnia 2 września 2022 r. z tytułu czterech umów kredytowych, Emitent będzie spłacał miesięcznie w ostatnim dniu danego miesiąca oraz na koniec okresu obowiązywania Aneksu. Odsetki Umowne naliczone z tytułu jednej z umów kredytowych w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do 2 września 2022 r. zostaną spłacone do dnia 2 września 2022 roku. Ponadto Strony potwierdziły, że w przypadku gwarancji bankowej, na podstawie umowy o limit na gwarancję z dnia 14 czerwca 2020 r, wypłaconej przez ALIOR, począwszy od dnia 30 września 2020 r. odsetki są naliczane zgodnie z oprocentowaniem dla odsetek umownych określonym tak jak dla umowy kredytowej („Odsetki Umowne z tytułu Gwarancji”). Odsetki Umowne z tytułu Gwarancji spłacone zostaną w terminie do dnia 2 września 2022 r. na zasadach obowiązujących dla Odsetek Umownych.
V. ustaleniu, że odsetki pozostałe po dokonanych przez Emitenta spłatach od 30 lipca 2020 r. ewidencjonowane będą na odrębnych, nieoprocentowanych rachunkach prowadzonych przez ALIOR i spłacone zostaną w terminie do dnia 2 września 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-29 Tomasz Wojtkiewicz Prezes Zarządu Tomasz Wojtkiewicz
2022-08-29 Konrad Kowalczuk Członek Zarządu Konrad Kowalczuk
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki