NEWAG S.A.: Zawarcie umowy na dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych

2019-12-09 13:02
publikacja
2019-12-09 13:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-09
Skrócona nazwa emitenta
NEWAG S.A.
Temat
Zawarcie umowy na dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę z Województwem Lubelskim („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Spółkę na rzecz Województwa Lubelskiego („Zamawiający”) ośmiu dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych („EZT”) wraz ze świadczeniami dodatkowymi.

Umowa przewiduje prawo opcji dla Zamawiającego zamówienia do dwóch dodatkowych EZT.

Dostawy EZT będą wykonywane w latach 2020-2021 zgodnie z uzgodnionym przez strony harmonogramem.

Wartość Umowy wynosi 119 200 000,00 zł netto, co stanowi wynagrodzenie za wykonanie wszystkich zobowiązań umownych. Wartość Umowy z uwzględnieniem prawa opcji w całości (tj. rozszerzenia przedmiotu Umowy o dwa dodatkowe EZT) wynosi 149 000 000,00 zł netto.

Spółka udziela gwarancji jakości na każdy dostarczony EZT na okres 64 miesięcy od daty dostawy
z zastrzeżeniem dłuższego okresu gwarancji dla wskazanych w Umowie komponentów.

Spółka wniosła zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, które służy pokryciu roszczeń Zamawiającego
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w kwocie stanowiącej 5% wartości Umowy brutto
w zakresie podstawowym w formie gwarancji ubezpieczeniowej. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone po dostawie wszystkich EZT. Pozostała część zostanie zwrócona po wygaśnięciu rękojmi za wady.

Umowa przewiduje kary umowne z tytułu zwłoki w dostawie EZT, niewykonywania i nienależytego wykonywania innych przewidzianych w Umowie zobowiązań oraz odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki. Umowa przewiduje ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 15% wartości Umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość wskazanych w Umowie kar umownych.

W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-09 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu
2019-12-09 Józef Michalik Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki