REKLAMA

MEDINICE S.A.: wyniki finansowe

2022-05-11 17:40
publikacja
2022-05-11 17:40
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Medinice_Raport_Kwartalny_Q1_2022_sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody 69 63 15 14
II. Koszty działalności operacyjnej -1 070 -472 -230 -104
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 001 -409 -215 -90
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 007 -402 -217 -88
V. Całkowite dochody ogółem -1 007 -402 -217 -88
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -506 -697 -109 -153
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -711 -704 -153 -155
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -3 811 681 - 820 150
IX. Liczba akcji 6 191 775 5 362 009 6 191 775 5 362 009
X. Zysk (strata) netto na jedną akcję -0,16 -0,07 -0,03 -0,02
XI. Aktywa razem 44 761 21 012 9 621 4 509
XII. Zobowiązania razem 4 806 4 434 1 033 951
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 753 1 193 162 256
XIV. Zobowiązania długoterminowe 4 053 3 241 871 695
XV. Kapitał własny 39 955 16 578 8 588 3 557
XVI. Nadwyżka ze sprzedaży akcji 47 420 24 002 10 192 5 150
XVII. Liczba akcji 6 191 775 5 362 009 6 191 775 5 362 009
XVIII. Wartość aktywów netto na 1 akcję 6,45 3,09 1,39 0,66


Dane porównawcze z wierszy XI - XVIII prezentowane są na dzień 31.03.2021


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Medinice Raport Kwartalny Q1 2022_sig.pdfMedinice Raport Kwartalny Q1 2022_sig.pdf Skonsolidowany Raport Kwartalny Q1.2022 Medinice S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-11 Sanjeev Choudhary Prezes Zarządu
2022-05-11 Arkadiusz Dorynek Wiceprezes Zarzadu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki