REKLAMA

MEDINICE S.A.: wyniki finansowe

2021-11-23 22:00
publikacja
2021-11-23 22:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Śródroczny_Medinice_S.A_III_kw._2021_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Razem przychody z działalności 132 342 29 77
II. Razem koszty z działalności operacyjnej - 2 531 -1 666 -556 -375
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 399 -1 325 -527 -298
IV. Zysk (srata) na działalności gospodarczej -2 399 -1 325 -527 -298
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -2 437 -1 380 -536 -311
VI. Suma całkowitych dochodów -2 437 -1 380 -536 -311
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -868 -2 025 -191 -497
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 614 -1 820 -1 454 -410
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 23 682 -274 5 206 -62
X. Liczba akcji 6 191 775 4 362 009 6 191 775 4 362 009
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję -0,39 -0,32 -0,09 -0,07
XII. Aktywa razem 44 400 9 784 9 584 2 191
XIII. Zobowiązania razem 3 653 2 721 788 609
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 906 750 196 168
XV. Zobowiązania długoterminowe 3 241 2 555 700 572
XVI. Kapitał własny 40 747 7 063 8 795 1 582
XVII. Nadwyżka ze sprzedaży akcji 47 420 12 630 10 236 2 828
XVIII. Liczba akcji 6 191 775 4 362 009 6 191 775 4 362 009
XIX. Wartość aktywów netto na jedną akcję 6,58 1,62 1,42 0,36


Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 30 września 2021 r. oraz 30
września 2020 r. zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:a)
Poszczególne pozycje sprawozdania rachunku zysków i strat, całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez
Narodowy Bank Polski dla okresu obrotowego od 1 stycznia 2021 r. do 30
września 2021 r. - 4,5491 zł oraz dla okresu od 1 stycznia 2020 r. do 30
września 2020 r. - 4,4241 zł.b) Poszczególne pozycje
bilansu - według średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank
Polski na dzień 30 września 2021 r. - 4,6329 zł, na dzień 30 września
2020 r. - 4,5268 zł.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany Raport Śródroczny Medinice S.A III kw. 2021 r.pdfSkonsolidowany Raport Śródroczny Medinice S.A III kw. 2021 r.pdf Skonsolidowany Raport Śródroczny Medinice S.A. III kw. 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-23 Sanjeev Choudhary Prezes Zarządu
2021-11-23 Arkadiusz Dorynek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki