REKLAMA

MEDIACAP S.A.: Złożenie do KNF wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

2022-01-07 16:50
publikacja
2022-01-07 16:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-07
Skrócona nazwa emitenta
MEDIACAP S.A.
Temat
Złożenie do KNF wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku dotyczącego podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., informuje, że Spółka w dniu 7 stycznia 2022 roku złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie art. 91 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Przedmiotowy wniosek dotyczy wszystkich akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, tj. 18.419.368 (osiemnaście milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela, tj. 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 1.134.880 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 4.992.662 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 2.291.826 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,05 PLN każda akcja, wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), oznaczonych przez KDPW kodem ISIN: PLEMLAB00018.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-07 Jacek Olechowski Prezes Zarządu
2022-01-07 Edyta Gurazdowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki