REKLAMA

MANGATA HOLDING SA: Rezygnacja Pana Michała Zawiszy z członkostwa w Radzie Nadzorczej i powołanie go do Zarządu MANGATA HOLDING S.A. na nową kadencję

2020-06-23 17:41
publikacja
2020-06-23 17:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
MANGATA HOLDING SA
Temat
Rezygnacja Pana Michała Zawiszy z członkostwa w Radzie Nadzorczej i powołanie go do Zarządu MANGATA HOLDING S.A. na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 5 pkt 4) i pkt. 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej („Spółka”) informuje, że w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przeprowadzonego w dniu 23 czerwca 2020 r. Pan Michał Zawisza złożył na ręce Zarządu Spółki rezygnację ze sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (tj. 23 czerwca 2020 r.).
Zarząd Mangata Holding S.A. informuje także, że w związku z wygaśnięciem pięcioletniej kadencji Zarządu, w dniu 23 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki powzięła uchwały o przedłużeniu mandatu dla obecnych Członków Zarządu oraz, na wniosek Prezesa Zarządu – Pana Leszka Jurasza, rozszerzyła skład osobowy Zarządu o Pana Michała Zawiszę, wieloletniego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora ds. Strategii. Dołączenie Pana Michała Zawiszy do Zarządu Spółki jest związane z utworzeniem nowej komórki organizacyjnej w strukturach Spółki – Biura Strategii i M&A, której celem będzie kształtowanie długoterminowej strategii Holdingu zarówno w ujęciu organicznym, jak i akwizycyjnym ze szczególnym uwzględnieniem wartości organizacji.
Z uwagi na aktywność Spółki w różnych sektorach (motoryzacja, armatura i automatyka przemysłowa, elementy złączne) strategia długoterminowa oraz zmiany w obecnej strukturze zarządczej będą uwzględniać tworzenie oddzielnych strategii sektorowych wraz z budową niezbędnych do ich realizacji kompetencji oraz praktyk zarządzania.
Przyjęty model pracy jest zbieżny z długoterminową wizją akcjonariusza większościowego CAPITAL MBO Sp. z o.o., wchodzącego w skład majątku zorganizowanego w formule Family Office znajdującego się pod opieką Long Term Management Sp. z o.o., którego Pan Michał Zawisza jest współzałożycielem i pełni rolę Prezesa Zarządu.
Pan Michał Zawisza nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółki jako wspólnik, nie jest członkiem organu osoby prawnej konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Wykształcenie:
Michał Zawisza jest absolwentem kierunku Handel Zagraniczny na Uniwersytecie Łódzkim, studiów doktoranckich na Wydziale Zarzadzania Uniwersytecie Łódzkim oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stp. w Łodzi. Ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresy finansów, strategii, doradztwa inwestycyjnego, zintegrowanych systemów informatycznych oraz zarządzania (ICAN).
Doświadczenie zawodowe:
Pracował w PBG Bank S.A. w Łodzi w Departamencie Skarbu (dealer walutowy) i Grupie Zarządzającej ŁÓDŹ Sp. z o.o., Grupie PBG Bank (inwestycje private equity). Następnie był odpowiedzialny za inwestycje kapitałowe i zarządzanie płynnością Grupy Próchnik S.A. W latach 1999-2001 pełnił funkcję dyrektora ds. strategii i rozwoju (prokurent) w ZWOLTEX S.A. w Zduńskiej Woli, gdzie odpowiadał za restrukturyzację spółki i projekty strategiczne. W roku 2001, jako wspólnik założyciel, powołał do życia AVALLON Sp. z o.o. (podmiot zrządzający funduszami private equity) sprawując w latach 2001-2018 funkcje wiceprezesa zarządu. Od 2007 roku partner – członek komitetów inwestycyjnych, w funduszach private equity AVALLON MBO FUND i AVALLON MBO FUND II. W latach 2007-2020 przewodniczący rady nadzorczej Mangata Holding S.A. zaangażowany w realizację strategii akwizycyjnej holdingu. Od 2018 roku współtwórca LONG TERM MANAGEMENT Sp. z o.o. multi-family office o charakterze inwestycyjnym. Jako inwestor, zrealizował ponad 20 transakcji wykupów spółek z uczestnictwem kapitałowym menedżerów (transakcje management buy-out / buy-in). Przewodniczący i członek rad nadzorczych wielu spółek, w tym spółek giełdowych.
Działalność społeczna:
Absolwent VIP Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Rady Biznesu przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz inicjator powołania Centrum Badania Inwestycji Kapitałowych przy Instytucie Gospodarki Międzynarodowej UŁ. Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Muzycznego Dzieci i Młodzieży PIANO w Zgierzu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-23 Katarzyna Kopytowska Penłnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki