REKLAMA
PILNE

M.W. TRADE: wyniki finansowe

2021-08-13 07:06
publikacja
2021-08-13 07:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_za_1H2021_roku_M.W._Trade_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody z tytułu odsetek związanych z portfelem wierzytelności 1 237 2 247 272 506
II. Koszty działalności operacyjnej 1 715 3 490 377 786
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -478 -1 243 -105 -280
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -489 -1 258 -107 -283
V. Zysk (strata) brutto -489 -1 105 -107 -249
VI. Zysk (strata) netto 148 -983 33 -221
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 083 3 170 458 714
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 -2 0 0
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 511 -19 301 -332 -4 346
X. Przepływy pieniężne netto, razem 570 -16 133 125 -3 633
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,02 -0,12 0,00 -0,03
XII. 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XIII. Aktywa, razem 96 049 103 555 21 246 22 440
XIV. Zobowiązania (razem) 34 684 42 338 7 672 9 174
XV. Kapitał własny 61 365 61 217 13 574 13 265
XVI. Liczba akcji (w szt.) 8 384 440 8 384 440 8 384 440 8 384 440
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,32 7,30 1,62 1,58
XVIII. Wskaźnik zadłużenia (zobowiązania / aktywa ogółem) 36% 41% 36% 41%


Dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu zostały przeliczone na walutę
Euro w następujący sposób:a) pozycje sprawozdania
z sytuacji finansowej: wg średniego kursu NBP: na 30 czerwca 2021 roku
4,5208 PLN,


na 31 grudnia 2020 roku 4,6148 PLN,


b) pozycje rachunku zysków i strat: wg kursu stanowiącego średnią
arymetyczną kursów NBP na koniec każdego


miesiąca: I półrocze 2021 roku 4,5472 PLN, I półrocze 2020 roku 4,4413
PLN.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Raport za 1H2021 roku_M.W. Trade SA.pdfRaport za 1H2021 roku_M.W. Trade SA.pdf Raport za 1H2021 roku M.W. Trade SA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-13 Marlena Panenka-Jakubiak Prezes Zarządu
2021-08-13 Grzegorz Rojewski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki