Kwartalne zaliczki na podatek dochodowy

Zasadniczo przedsiębiorcy korzystający w działalności gospodarczej z opodatkowania na zasadach ogólnych, zaliczki na poczet podatku dochodowego opłacają w systemie miesięcznym. Jednak niektórym z nich ustawodawca stworzył możliwość rozliczania się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego raz na kwartał. Kto i na jakich zasadach może skorzystać z tego przywileju?


Uprawnieni przedsiębiorcy

Nie wszyscy przedsiębiorcy korzystający z zasad ogólnych mogą opłacać zaliczki kwartalnie. Na ten sposób regulowania zobowiązań wobec fiskusa mogą się zdecydować jedynie tzw. mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający w roku podatkowym prowadzenie działalności gospodarczej.

Małym podatnikiem, w rozumieniu przepisów ustawy o pdof, jest podatnik prowadzący działalność gospodarczą, u którego wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Przeliczenia na złotówki kwoty tego limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października, przy czym kwotę tę zaokrągla się do 1.000 zł. Wskazany kurs na 1 października 2009 r. wynosił 4,2228 zł. Stąd w 2010 r. z kwartalnego opłacania zaliczek mogą skorzystać podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży w 2009 r. nie przekroczyła 5.067.000 zł.

Z kolei przedsiębiorcy, którzy w 2010 r. rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej, będą mogli opłacać zaliczki kwartalne, o ile w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadzili działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnicy spółki niemającej osobowości prawnej. Aby podatnik mógł skorzystać z omawianej możliwości, działalności gospodarczej we wskazanym okresie nie powinien prowadzić również jego małżonek, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.


Jak skutecznie dokonać wyboru?

Podjęta decyzja o kwartalnym sposobie opłacania zaliczek nabierze mocy prawnej i wybór ten stanie się skuteczny, jeżeli o dokonanym wyborze podatnik powiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego w ustawowo przewidzianym terminie. Ponieważ nie istnieje urzędowy wzór takiego zawiadomienia, każdy z podatników sporządza go we własnym zakresie w formie pisemnej.

Mali podatnicy omawiane zawiadomienie zobowiązani są złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego. Ponieważ jednak 20 lutego w 2010 r. przypada w sobotę, termin ten ulega przesunięciu na 22 lutego. Z kolei osoby fizyczne, które rozpoczną działalność gospodarczą w 2010 r. zawiadomienie to są zobowiązane złożyć w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Raz złożone zawiadomienie dotyczy również lat następnych. Z tego względu podatnicy, którzy złożyli je w 2009 r. lub latach wcześniejszych, i w 2010 r. nadal chcą opłacać zaliczki kwartalne (jeżeli spełniają warunki do ich opłacania), zawiadomienia takiego składać nie muszą. Jednak gdy chcą zrezygnować z tego sposobu rozliczania zaliczek, powinni do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomić o tym w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego.


Terminy dokonywania wpłat

Zaliczki kwartalne podlegają wpłacie do urzędu skarbowego w terminie do dnia 20. każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka za ostatni kwartał uiszczana jest w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni, w terminie do dnia 20 grudnia.

W 2010 r. wpłaty zaliczek kwartalnych powinny nastąpić w następujących terminach:

 • za I kwartał - do 20 kwietnia 2010 r.,
   
 • za II kwartał - do 20 lipca 2010 r.,
   
 • za III kwartał - do 20 października 2010 r.,
   
 • za IV kwartał - do 20 grudnia 2010 r.


Obliczanie kwartalnej zaliczki

Prawo do opłacania kwartalnych zaliczek mają podatnicy opodatkowani według skali podatkowej oraz opłacający podatek liniowy. Przy czym u opodatkowanych według skali podatkowej obowiązek zapłaty zaliczki powstaje poczynając od kwartału, w którym dochód przekroczył kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku (w 2010 r. jej wysokość wynosi 3.091 zł). Zaliczkę za ten kwartał stanowi podatek obliczony od dochodu według zasad określonych w art. 26, 27, 27b ustawy o pdof. Za kolejne kwartały przedsiębiorca ustala ją w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie kwartały.

Z kolei podatnicy opłacający podatek liniowy wpłacają zaliczki co kwartał w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie kwartały, z uwzględnieniem art. 27b ustawy o pdof.


Przykład

Pan Tadeusz prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych według skali podatkowej, zaliczając do kosztów podatkowych składki ZUS opłacone na własne ubezpieczenia społeczne. Zaliczki na podatek dochodowy opłaca kwartalnie. W I kwartale 2010 r. jego dochód z tej działalności wyniósł 7.314,24 zł, a na koniec II kwartału (liczony narastająco) - 19.052,82 zł.

Pan Tadeusz we wskazanym wyżej okresie co miesiąc opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kwota składek (przyjęta przykładowo), którą ma prawo odliczyć od podatku za I kwartał, wynosi 542,15 zł, a za II kwartał (opłacona od początku roku) - 1.190,72 zł.

Obliczenia zaliczek na podatek dochodowy za I i II kwartał 2010 r. podatnik dokona w następujący sposób:

  • zaliczka za I kwartał
    
   • podstawa obliczenia zaliczki (w zaokrągleniu) 7.314 zł,
     
   • obliczenie zaliczki na podatek: 760,50 zł,
    (7.314 zł × 18%) - 556,02 zł,
     
   • należna zaliczka do wpłaty na rachunek US (w zaokrągleniu): 218 zł,
    760,50 zł - 542,15 zł = 218,35 zł;
  • zaliczka za II kwartał
    
   • podstawa obliczenia zaliczki (w zaokrągleniu): 19.053 zł,
     
   • obliczenie zaliczki na podatek: 2,873,52 zł,
    (19.053 zł × 18%) - 556,02 zł,
     
   • należna zaliczka za II kwartał do wpłaty na rachunek US (w zaokrągleniu): 1.465 zł
    2.873,52 zł - 1.190,72 zł = 1.682,80 zł
    1.682,80 zł - 218 zł = 1.464,80 zł.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).autor: Agata Cieśla
Gazeta Podatkowa Nr 632 z dnia 2010-01-28

Przedsiębiorca jako podatnik i płatnik podatku - wybrane zagadnienia. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~Pi

Wg dokumentu pod adresem: http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/broszury_informacyjne/ulotka-dzial_gosp_formy_opodat_2012.pdf zaliczki z ostatniego miesiąca lub IV kwartału wpłacamy do dnia 20 miesiąca stycznia roku 2013, na podstawie: przepis określający termin wpłaty ostatniej zaliczki po zakończeniu roku podatkowego
obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. i ma zastosowanie do zaliczki za
ostatni miesiąc/kwartał 2012 r.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~Anna

Oczywiście żadnego błędu w obliczeniach nie ma. Obliczając zaliczkę na podatek dochodowy NARASTAJĄCO od początku roku za każdym razem odejmujemy kwotę zmniejszającą podatek. Radzę zapoznać się z art. 26, 27, 27b ustawy o pdof.

! Odpowiedz
0 0 ~hosisko

Hej.

Przyznam, że jestem 'początkującym' podatnikiem ale przykład wg mnie jest dobry. Podatek pomniejszony o kwotę wolną płacimy tylko w pierwszym okresie.

Pozdrawiam

! Odpowiedz
0 0 ~Sebastian

Wkradł się błąd w powyższe obliczenia. Kwota zmniejszająca podatek w kwartale to:
3x 46,33 zł = 138,99 zł. Kwota 556,02 zł jest na cały rok.

! Odpowiedz
0 0 ~roman

Dnia 2010-12-18 o godz. 18:31 ~Sebastian napisał(a):
> Wkradł się błąd w powyższe obliczenia. Kwota zmniejszająca
> podatek w kwartale to:
3x 46,33 zł = 138,99 zł. Kwota
> 556,02 zł jest na cały rok.

jak się nie znasz to nie zabieraj głosu

! Odpowiedz
0 0 ~Sebastian odpowiada ~roman

widzisz romek gdybyś wskazał bląd to autor odniósl by korzyść i inni czytający.
A tak wyszedłeś na buca

! Odpowiedz
0 0 bisz odpowiada ~Sebastian

To może ktoś powiedzieć jak to jest?:)

! Odpowiedz
0 0 ~Jacek

Zaliczkę za IV trzeba wpłacić do 20 grudnia w wysokości za III kw., patrz stona mf
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/kalendarz_podatnika/kalend2010pit1.pdf

! Odpowiedz
0 0 ~h168

Ponoć od 2010 rozliczając rok do 20 stycznia 2011 (składając pita) mamy prawo wpłacić zaliczkę za IV kwartał do 20 stycznia 2011 (a właściwie to nie wpłacać zaliczki za IV kwartał w wysokości zaliczki za III kwartał, tylko po prostu się rozliczyć).

strasznie nie lubię jak psełdo spece, na psełdo wortalach umieszczają niepełne informacje wprowadzając podatnika w błąd, przez który to narażają go na wielotysięczne straty.

Pokaż cały komentarz !

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

  Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl