Korekta kosztów i przychodów w 2016 roku

Wśród zmian, jakie w podatku dochodowym wejdą w życie wraz z nowym rokiem, znalazły się te dotyczące zasad rządzących korektami przychodów i kosztów podatkowych. Zmiany pojawiły się w dwóch obszarach: tzw. wstecznej korekty kosztów oraz korekty kosztów przy braku zapłaty. W jaki sposób będziemy ich dokonywać od 1 stycznia 2016 roku?

Bez potrzeby "cofania"

Pierwszą ze zmian w omawianym zakresie przyniosła ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. poz. 1595). Ustawą tą zostały wprowadzone modyfikacje w obszarze korekty przychodów i kosztów podatkowych w ustawach o pdof oraz o pdop, a także w ustawie regulującej opodatkowanie tzw. ryczałtem ewidencjonowanym. W ten sposób po wielu latach sporów na osi podatnik-fiskus-sąd znikną wątpliwości odnośnie momentu dokonywania korekty spowodowanej otrzymaniem lub wystawieniem faktur korygujących. Dzięki nowelizacji od 1 stycznia 2016 r. przedsiębiorcy wystawiający i otrzymujący faktury korygujące nie będą już mieli obowiązku dokonywania spowodowanej korektą kłopotliwej i pracochłonnej zmiany zeznań podatkowych, sprawozdań finansowych, zaliczek oraz spisu z natury.

Przypomnijmy, że w obowiązującym do końca bieżącego roku stanie prawnym brak jest przepisów, które regulowałyby zasady dokonywania takiej korekty. W opinii organów, gdy przyczyną korekty są okoliczności zaistniałe już po wystawieniu faktury pierwotnej, a więc np. zwrot towarów czy też udzielenie rabatu, momentem, w którym powinna ona nastąpić, jest okres sprawozdawczy, w którym zaistniało zdarzenie pierwotne. Tym samym w ich opinii faktury korygujące dokumentujące takie zdarzenia powinny być na potrzeby podatku dochodowego rozliczane wstecz.

» faktury i inne dokumenty

Rozwiązania wprowadzane omawianą nowelizacją jako regułę podstawową rozliczania faktur korygujących w zakresie przychodów oraz kosztów, w sytuacji gdy ich wystawienie nie jest wynikiem błędu, przyjmują ich rozliczanie w bieżącym okresie rozliczeniowym, z datą ich wystawienia. Dotyczy to jednak tylko takich przypadków, w których faktura pierwotna prawidłowo dokumentowała zdarzenie gospodarcze mające miejsce w dacie jej wystawienia (stan faktyczny), a faktura korygująca została wystawiona przez sprzedawcę z powodu późniejszych zdarzeń, a więc okoliczności mających wpływ na zmianę przychodów powstałych już po wystawieniu faktury pierwotnej, takich jak np. obniżenie ceny, udzielenie rabatu czy zwrot towaru.

Natomiast w przypadku, gdy pierwotnie sporządzona faktura błędnie dokumentowała stan faktyczny (zawierała pomyłki np. w ilości, cenie lub kwocie podatku VAT), co w konsekwencji oznacza, że korekta jest wynikiem błędu, wówczas korekta powinna być przyporządkowana wstecznie do okresu, którego dotyczy, czyli do daty wystąpienia przychodu należnego lub poniesienia kosztu wynikającego z faktury pierwotnej.

Ponieważ w obrocie gospodarczym powszechnie obowiązującymi są zarówno faktury korygujące, jak i inne dokumenty skutkujące obniżeniem podstawy opodatkowania czy zwiększające wartość pierwotnej sprzedaży, ustawodawca postanowił, że omawiane regulacje będą odnosiły się również do tych dokumentów.

» gdy za mało kosztów lub przychodów

W praktyce może zdarzyć się sytuacja, w której podatnik w bieżącym okresie rozliczeniowym nie osiągnął przychodów lub nie poniósł kosztów uzyskania przychodów bądź kwota osiągniętych przychodów lub poniesionych kosztów była niższa od kwoty zmniejszenia. W takim przypadku będzie on zobowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody lub odpowiednio zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów. Ten mechanizm pozwoli w krótkim czasie dokonać korekty w całości.

» inne szczególne okoliczności

Nowelizacja wprowadza również do ustaw o podatku dochodowym zmiany umożliwiające skorzystanie z zaproponowanych w niej uregulowań w przypadku wystąpienia okoliczności skutkującej koniecznością dokonania korekty już po likwidacji m.in. działalności gospodarczej oraz zmianie formy jej opodatkowania na zryczałtowaną. W takim przypadku podatnik będzie miał obowiązek dokonać korekty w ostatnim okresie rozliczeniowym przed wystąpieniem tych okoliczności.

Z kolei przepis przejściowy przewiduje, że nowe rozwiązania będą miały zastosowanie również do korekty przychodów oraz kosztów uzyskanych lub poniesionych przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli przed 1 stycznia 2016 r.

Korekta przy braku zapłaty - do lamusa

Drugą ważną zmianę dotyczącą korekt podatkowych przyniosła ustawa z dnia 18 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1197). Nowelizacja ta uchyla art. 24d ustawy o pdof oraz art. 15b ustawy o pdop. Dzięki temu przedsiębiorcy od 1 stycznia 2016 r. nie będą już zobowiązani korygować kosztów podatkowych, w przypadku niedochowania ustawowych terminów zapłaty w transakcjach kontrahenckich.

Z funkcjonującego jeszcze art. 24d ustawy o pdof oraz art. 15b ustawy o pdop wynika, że gdy termin płatności ustalony przez strony nie przekracza 60 dni, podatnik dokonuje zmniejszenia kosztów podatkowych, jeżeli nie ureguluje kwoty zobowiązania w ciągu 30 dni od daty upływu tego terminu. Gdy natomiast termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, wówczas zmniejsza koszty z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów podatkowych, o ile w tym terminie jej nie zapłaci.

Obowiązek dokonywania omawianych korekt zniknie z ustaw podatkowych z końcem 2015 r. Jednak na mocy przepisów przejściowych ustawy nowelizującej, podatnicy, którzy na podstawie obecnie obowiązujących przepisów do dnia jej wejścia w życie dokonają zmniejszenia kosztów podatkowych albo zwiększenia przychodów, będą mogli, po zapłaceniu zobowiązań kontrahentowi, dokonać ich "zwrotnego" zwiększenia lub zmniejszenia.


autor: Agata Cieśla
Gazeta Podatkowa nr 97 (1242) z dnia 2015-12-03

Prawa i obowiązki czynnych podatników VAT. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

  Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  Termin zapłaty miesięcznej kwoty podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.