9,7500 zł
1,04% 0,1000 zł
Kino Polska TV SA (KPL)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_Grupy_Kapitalowej_Kino_Polska_TV_SA_za_III_kwartal_2019_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody z umów z klientami 132 908 102 290 30 847 24 048
II. Zysk z działalności operacyjnej 17 323 43 121 4 021 10 138
III. Zysk przed opodatkowaniem (brutto) 15 155 41 589 3 517 9 778
IV. Całkowite dochody ogółem 12 436 38 764 2 886 9 113
V. Średnioważona liczba akcji własnych (nie w tysiącach) 19 821 404 19 821 404 19 821 404 19 821 404
VI. Zysk netto na akcję przypisany właścicielom jednostki dominującej
(nie w tysiącach)
0,60 1,96 0,14 0,46
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 145 18 971 4 443 4 460
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 685) (51 284) (623) (12 057)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (13 691) 39 030 (3 178) 9 176
X. Środki pieniężne na koniec okresu 7 374 9 973 1 711 2 345
XI. Stan na Stan na Stan na Stan na
XII. 30 września 2019 r. 31 grudnia 2018 r. 30 września 2019 r. 31 grudnia 2018 r.
XIII. (niezbadany) (niezbadany)
XIV. Aktywa trwałe 155 874 158 809 35 640 36 932
XV. Aktywa obrotowe 70 476 49 540 16 114 11 521
XVI. Aktywa razem 226 350 208 349 51 754 48 453
XVII. Zobowiązania długoterminowe 52 572 82 105 12 020 19 094
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 86 999 45 924 19 892 10 680
XIX. Kapitał własny 86 779 80 820 19 841 18 795
XX. Kapitał zakładowy 1 982 1 982 453 461
XXI. Wybrane dane finansowe dotyczące środrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Kino Polska TV SA 9 miesięcy 9 miesięcy 9 miesięcy 9 miesięcy
XXII. zakończone 30 września 2019 r. zakończone 30 września 2018 r. zakończone 30 września 2019 r. zakończone 30 września 2018 r.
XXIII. (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
XXIV. Przychody z umów z klientami 115 821 104 563 26 881 24 583
XXV. Zysk z działalności operacyjnej 8 580 12 870 1 991 3 026
XXVI. Zysk przed opodatkowaniem (brutto) 7 566 11 452 1 756 2 692
XXVII. Całkowite dochody ogółem 5 947 8 926 1 380 2 099
XXVIII. Średnioważona liczba akcji własnych (nie w tysiącach) 19 821 404 19 821 404 19 821 404 19 821 404
XXIX. Zysk netto na akcję z działalności kontynuowanej (nie w tysiącach) 0,30 0,45 0,07 0,11
XXX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 068 13 684 2 801 3 217
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 920) (52 396) (446) (12 318)
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (9 148) 37 935 (2 123) 8 919
XXXIII. Środki pieniężne na koniec okresu 1 286 1 239 299 291
XXXIV. Stan na Stan na Stan na Stan na
XXXV. 30 września 2019 r. 31 grudnia 2018 r. 30 września 2019 r. 31 grudnia 2018 r.
XXXVI. (niezbadany) (niezbadany)
XXXVII. Aktywa trwałe 241 969 239 885 55 325 55 787
XXXVIII. Aktywa obrotowe 42 154 35 772 9 638 8 319
XXXIX. Aktywa razem 284 124 275 657 64 963 64 106
XL. Zobowiązania długoterminowe 38 842 68 022 8 881 15 819
XLI. Zobowiązania krótkoterminowe 75 355 37 678 17 229 8 762
XLII. Kapitał własny 169 927 169 957 38 853 39 525
XLIII. Kapitał zakładowy 1 982 1 982 453 461
<html>
<head>

</head>
<body>
<p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; line-height: 150%">
<span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt" face="Calibri,sans-serif">Powyższe
dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:</font></span><br/>-
<span><font face="Calibri,sans-serif">pozycje aktywów i pasywów - według
średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski obowiązujący na
dzień 30 września 2019 r. 4,3736 zł/EUR. Dla wartości porównawczych
średni kurs na dzień 31 grudnia 2018 r. 4,300 zł/EUR;</font></span><br/>-
<span><font face="Calibri,sans-serif">pozycje sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu
średniego, liczonego, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w okresie 1 stycznia 2019 r. - 30
września 2019 r. określonych przez Narodowy Bank Polski 4,3086 zł/EUR.
Dla wartości porównawczych w okresie 1 stycznia 2018 r. – 30 września
2018 r. 4,2535 zł/EUR.</font></span><br/><br/><b><u><span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">Śródrocznym
skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Kino<br style="line-height: 150%">Polska
TV S.A. za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2019 r. zostały
objęte następujące podmioty:</font></span></u></b>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt; line-height: 150%">
<span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">- Kino Polska TV
S.A.,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt; line-height: 150%">
<span lang="EN-US" style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">-
Stopklatka SA,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt; line-height: 150%">
<span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">- Filmbox Iberia
S.L.U.,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt; line-height: 150%">
<span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">- Filmbox Estonia OU,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt; line-height: 150%">
<span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">-
</font></span><span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">Filmbox
International Ltd.,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt; line-height: 150%">
<span lang="EN-US" style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">- Help
Film s.r.o.,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt; line-height: 150%">
<span lang="EN-US" style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">- Help
Film Slovakia s.r.o.,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt; line-height: 150%">
<span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">- SPI International
Magyarorszag, Kft.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: 150%">
<b><u><span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">Śródrocznym
skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Kino<br style="line-height: 150%">Polska
TV S.A. za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2018 r. zostały
objęte następujące podmioty:</font></span></u></b>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt; line-height: 150%">
<span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">- Kino Polska TV
S.A.,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt; line-height: 150%">
<span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">-
</font></span><span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">Filmbox
International Ltd.,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt; line-height: 150%">
<span lang="EN-US" style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">- Help
Film s.r.o.,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt; line-height: 150%">
<span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">-
</font></span><span lang="EN-US" style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">Help
Film Slovakia s.r.o.,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt; line-height: 150%">
<span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">-
</font></span><span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">SPI
International Magyarorszag, Kft.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt; line-height: 150%">
<span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">-
</font></span><span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">Stopklatka
S.A.*</font></span><br/><span style="line-height: 107%"><font size="8.0pt">*
Spółka konsolidowana od 14 czerwca 2018 r.</font></span><br/>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpFirst" align="justify" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: 150%">
<span style="line-height: 150%"><font size="10.0pt">W okresie 3 i 9
miesięcy zakończonym 30 września 2019 r. nie doszło do żadnych zmian
organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, poza utworzeniem spółek Filmbox
Iberia S.L.U. oraz Filmbox Estonia OU.</font></span>
</p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 21.3pt; text-indent: -21.3pt; line-height: 150%">
<br/>

</p>
<p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 0cm; line-height: 150%">
<br/>
<br/>
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Kino Polska TV SA za III kwartał 2019 r..pdfSkonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Kino Polska TV SA za III kwartał 2019 r..pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Kino Polska TV SA za III kwartał 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-21 Bogusław Kisielewski Prezes Zarządu
2019-11-21 Marcin Kowalski Członek Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.