REKLAMA

KRYNICA VITAMIN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 28 czerwca 2021r. wraz z projektami uchwał

2021-06-01 22:04
publikacja
2021-06-01 22:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
KRYNICAV_Ogloszenie_o_ZWZ_28-06-2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
KRYNICAV_Projekty_uchwal_na_ZWZ_28-06-2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
KRYNICAV_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_za_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
KRYNICAV_Oceny_dokonane_przez_Rade_Nadzorcza_za_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
KRYNICAV_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_oraz_Rady_Nadzorczej_2019_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
KRYNICAV_Raport_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_2019-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-01
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICA VITAMIN S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 28 czerwca 2021r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 §1, art. 399 § 1 w zw. art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r., o godz. 11:00, w Warszawie przy ul. Karkonoszy 8, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Krynica Vitamin w roku 2020;
2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2020;
5) wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2020;
6) wniosku Zarządu w przedmiocie zmiany statutu Spółki;
7) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2019 oraz 2020.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Krynica Vitamin w roku 2020;
2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2020;
5) podziału zysku za rok obrotowy 2020;
6) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020;
8) zmiany statutu Spółki;
9) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2019 oraz 2020.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał wraz z dokumentami, które mają być przedmiotem obrad.
Załączniki
Plik Opis
KRYNICAV_Ogloszenie_o_ZWZ_28-06-2021.pdfKRYNICAV_Ogloszenie_o_ZWZ_28-06-2021.pdf Ogłoszenie o ZWZ na 28.06.2021
KRYNICAV_Projekty_uchwal_na_ZWZ_28-06-2021.pdfKRYNICAV_Projekty_uchwal_na_ZWZ_28-06-2021.pdf Projekty uchwał na ZWZ na 28.06.2021
KRYNICAV_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_za_2020.pdfKRYNICAV_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_za_2020.pdf Sprawozdanie z działalności RN za 2020
KRYNICAV_Oceny_dokonane_przez_Rade_Nadzorcza_za_2020.pdfKRYNICAV_Oceny_dokonane_przez_Rade_Nadzorcza_za_2020.pdf Oceny dokonane przez RN za 2020
KRYNICAV_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_oraz_Rady_Nadzorczej_2019_2020.pdfKRYNICAV_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_oraz_Rady_Nadzorczej_2019_2020.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2019-2020
KRYNICAV_Raport_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_2019-2020.pdfKRYNICAV_Raport_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_2019-2020.pdf Raport z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach 2019-2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-01 Piotr Czachorowski Prezes Zarządu Piotr Czachorowski
2021-06-01 Agnieszka Donica Wiceprezes Zarządu Agnieszka Donica
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki