REKLAMA

KORBANK S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

2020-11-02 16:30
publikacja
2020-11-02 16:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-02
Skrócona nazwa emitenta
KORBANK S.A.
Temat
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KORBANK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka", „Wykonawca”) informuje, iż w dniu 2 listopada 2020 r. powziął informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dzierżawa włókien światłowodowych na potrzeby EDU-MAN etap VI ”, o znaku CUI-DNZ.3210.21.2020. Zgodnie z otrzymaną informacją w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy KORBANK S.A., ul. Nabycińska19, 53-677 Wrocław, z ceną 3 970 440,00 zł brutto.
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa włókien światłowodowych na potrzeby placówek edukacyjnych - etap VI w celu zakupu usługi telekomunikacyjnej dzierżawy ciemnych włókien światłowodowych dla Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu umożliwiająca budowę niezawodnego systemu transmisji danych dla placówek edukacyjnych Gminy Wrocław. Włókna zostaną oddane w użytkowanie Zamawiającego od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2024 i w tym okresie obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie właściwych parametrów jakościowych i fizycznych udostępnionych włókien światłowodowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie, że zamówienie określane jako „prawo opcji” jest uprawnieniem a nie zobowiązaniem zamawiającego. Wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji uzależnione jest od faktycznych potrzeb zamawiającego i jego możliwości finansowych. Brak wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie prawa opcji nie rodzi żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamówieniem w ramach prawa opcji objęty jest okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r., z zastrzeżeniem że opcja będzie wzbudzana etapami odpowiadającymi 12 miesiącom kalendarzowym
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji niniejszej informacji z uwagi na potencjalny istotny wpływ na przychody Emitenta w przyszłości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-02 Tymoteusz Biłyk Prezes Zarządu Biłyk
2020-11-02 Paweł Paluchowski Wiceprezes Zarządu Paluchowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki