REKLAMA
BELKA ZA 2022 ROK

KOMPUTRONIK S.A.: Stwierdzenie prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu Komputronik Biznes sp. z o.o.

2022-10-31 09:36
publikacja
2022-10-31 09:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-31
Skrócona nazwa emitenta
KOMPUTRONIK S.A.
Temat
Stwierdzenie prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu Komputronik Biznes sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2022/K z dnia 28.09.2022 r., w którym to raporcie Emitent przekazał do wiadomości publicznej informacje o wydaniu przez sąd restrukturyzacyjny nieprawomocnego postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu spółki zależnej – Komputronik Biznes sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu (Komputronik Biznes), a także w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2022 z dnia 20.10.2022 r., w którym to raporcie Emitent przekazał, iż nie wpłynęły wnioski o uzasadnienie postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu Komputronik Biznes, informuje iż w dniu 31.10.2022 roku Emitent powziął informację o stwierdzeniu prawomocności wyżej wskazanego postanowienia. Wyżej wskazane podlega obwieszczeniu.

Postanowienie stało się prawomocne z dniem 13 października 2022 r.

Powyższe oznacza, iż postępowanie restrukturyzacyjne Komputronik Biznes zostało prawomocnie zakończone. Zgodnie z dyspozycją art. 329 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne (tj. z dnia 23 lipca 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 1588) Komputronik Biznes odzyskał całkowite prawo zarządu majątkiem. Dotychczasowy zarządca, z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ obejmuje funkcje nadzorcy układu, co nie ma jednak wpływu na zarząd majątkiem sprawowany przez Komputronik Biznes.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 4/2022 z dnia 10.02.2022 r., w którym to raporcie Emitent poinformował o propozycjach układowych Komputronik Biznes, jednocześnie załączając do raportu ich treść oraz w nawiązaniu do raportów bieżących 12/2022 z dnia 20.04.2022 r. i 14/2022 z dnia 28.04.2022 r. w którym Emitent poinformował o przyjęciu propozycji układowych Komputronik Biznes oraz wydaniu przez sąd postanowienia w przedmiocie przyjęcia układu Komputronik Biznes, Emitent informuje, iż Komputronik Biznes przystępuje do wykonania układu na warunkach szczegółowo przedstawionych w propozycjach układowych.

Zgodnie z harmonogramem spłat zawartym w propozycjach układowych, przy uwzględnieniu wierzycieli zaklasyfikowanych do grup II-VI oraz grupy IX, termin zapłaty pierwszej raty przypada na dzień 31.01.2024 r. Kolejne raty płatne są w odstępach kwartalnych. Termin zapłaty ostatniej – ósmej raty przypada na dzień 31.10.2025 r. W przypadku wierzycieli zaliczanych do grupy VII – spłata wierzytelności nastąpi jednorazowo, na koniec miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu Komputronik Biznes. W przypadku wierzycieli zaliczanych do grupy VIII – płatność nastąpi jednorazowo w dniu 31.10.2027 r. Wierzyciele zaklasyfikowanie do grupy I, w zakresie propozycji układowych dla nich dedykowanych, zostaną zaspokojeni w zakresie spłaty całości wierzytelności zgodnie z propozycją - wraz ze spłatą ostatniej raty układowej przewidzianej w harmonogramie spłat określonym dla grupy II.


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2022/K z dnia 28.09.2022 r., w którym to raporcie Emitent przekazał do wiadomości publicznej informacje o wydaniu przez sąd restrukturyzacyjny nieprawomocnego postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu Emitenta, oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego 31/2022 z dnia 20.10.2022 r., w którym to raporcie Emitent przekazał informacje o wpływie wniosku o uzasadnienie postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu Emitenta (złożonego przez Skarb Państwa reprezentowany przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu) Emitent informuje, iż stan postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta nie uległ w tym zakresie żadnej zmianie. Kolejne etapy postępowania restrukturyzacyjnego uzależnione są od ewentualnego wpływu zażalenia na wyżej wskazane postanowienie.


Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.  

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-31 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu Wojciech Buczkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki