REKLAMA

KCI: Informacja o stanowisku Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. co do planowanych działań KCI S.A. zmierzających do zmiany rynku notowań akcji z Głównego Rynku GPW na rynek NewConnect.

2017-03-23 18:55
publikacja
2017-03-23 18:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2017
Data sporządzenia: 2017-03-23
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Informacja o stanowisku Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. co do planowanych działań KCI S.A. zmierzających do zmiany rynku notowań akcji z Głównego Rynku GPW na rynek NewConnect.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki KCI S.A. S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 23.03.2017r. Spółka otrzymała stanowisko Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „Giełda”) odnoszące się do planowanych działań KCI S.A. zmierzających do zmiany rynku notowań akcji z Głównego Rynku GPW na rynek NewConnect.
Zarząd Giełdy wskazuje w swoim stanowisku, iż może on uzależnić pozytywną decyzję w sprawie wykluczenia akcji Spółki KCI S.A. z obrotu giełdowego na rynku regulowanym (dalej „Rynek Główny GPW”) od uprzedniego spełnienia warunków:
1) podjęcia przez Walne Zgromadzenie KCI S.A. uchwały w sprawie wyrażenia zgodę na zmianę rynku notowań akcji Spółki większością 9/10 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego;
2) ogłoszenia przez akcjonariusza większościowego/akcjonariuszy większościowych wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Spółki KCI S.A.
Jednocześnie Zarząd GPW zastrzegł, że ostateczna decyzja w przedmiotowym zakresie może zostać podjęta po otrzymaniu przez GPW wniosku KCI S.A. o wykluczenie jej akcji z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW.
Zarząd Emitenta analizuje przesłane stanowisko Giełdy celem podjęcia decyzji o dalszych działaniach Emitenta.
Spółka przekazuje niniejszy raport do publicznej wiadomości ze względu na zakwalifikowanie przez Spółkę otrzymanego pisma jako informacji poufnej zgodnie z definicją określoną w art. 7 Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-03-23 Grzegorz Hajdarowicz Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki