0,1060 zł
30,86% 0,0250 zł
Zakłady Mięsne Henryk Kania SA (KAN)

Uzupełnienie raportów bieżących nr 6/2020 oraz 7/2020

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-10
Skrócona nazwa emitenta
KANIA
Temat
Uzupełnienie raportów bieżących nr 6/2020 oraz 7/2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie („Spółka”), w celu uzupełnienia i doprecyzowania raportów bieżących nr 6/2020 oraz 7/2020, informują iż:
1. przedmiotem oferty złożonej przez CEDROB S.A. z siedzibą w Ujazdówku („Oferta”), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2020, jest nabycie składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, opisanych w „Opinii określającej wartość przedsiębiorstwa Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A., ul. Korczaka 5 43-200 Pszczyna” z dnia 24 grudnia 2019 r. („Opinia”). W skład majątku objętego Opinią wchodzą, w szczególności, następujące grupy składników: nieruchomości, ruchome środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, aktywa obrotowe oraz stwierdzone prawa rzeczowe i obligacyjne. Z Oferty wyłączone zostały następujące składniki: (i) zobowiązania Spółki, (ii) ujęte w Opinii prawo własności szczęściu niewyodrębnionych lokali o łącznej pow. użytkowej 477,11 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz współwłasność w 6793/30000 części nieruchomości we współużytkowaniu wieczystym, położonych w Pszczynie i opisanych szczegółowo w Opinii, (iii) ujęte w Opinii prawo własności działki gruntu położonej w Pszczynie o pow. 6 639 m2; (iv) ujęte w Opinii ruchomości, które zostały zbyte po dniu sporządzenia Opinii; (v) wierzytelności Spółki ujęte w Opinii, (vi) pozostałe wierzytelności Spółki, (vii) wierzytelności z rachunków bankowych Spółki oraz (viii) księgi rachunkowe oraz dokumentacja księgowa Spółki;
2. wartość składników majątkowych Spółki objętych Ofertą szacuje się według stanu księgowego (wartość netto) na ok. 430.389.621,79 zł (słownie: czterysta trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych 79/100) (w tym wartości niematerialne i prawne na kwotę ok. 244.109.826,25 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery miliony sto dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych 25/100));
3. w sporządzonej Opinii wskazano, iż dla realizowanego celu wyceny jej autorzy rekomendują przyjęcie wartości likwidacyjnej przedmiotu wyceny wg wyników wyceny metodą majątkową w kwocie w zaokrągleniu: 116.500.000,00 zł (słownie: sto szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych), przy czym wartość ta odnosi się do całego przedmiotu wyceny, tj. obejmuje także składniki wyłączone z Oferty, o których mowa w pkt. 1 powyżej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-10 Mirosław Mozdżeń Zarządca
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.