REKLAMA

IDM SA: Aneks do umowy istotnej w postaci pożyczki pieniężnej w celu zwiększenia kapitału obrotowego IDM S.A. – zmiana terminu zwrotu pożyczki

2021-12-29 17:41
publikacja
2021-12-29 17:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDM SA
Temat
Aneks do umowy istotnej w postaci pożyczki pieniężnej w celu zwiększenia kapitału obrotowego IDM S.A. – zmiana terminu zwrotu pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
IDM S.A. (IDMSA lub Spółka) działając na podstawie art. 17. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europej-skiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: MAR) w odniesieniu do raportu bieżą-cego nr 3/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r., raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. oraz rapor-tu bieżącego nr 12/2021 z dnia 29 września 2021 r. niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej, że w dniu 29 grudnia 2021 r. pomiędzy IDMSA (pożyczkobiorca) oraz Glad Energia sp. z o.o. (pożyczkodawca) został zawarty aneks do umowy pożyczki. Na mocy aneksu strony dokonały zmiany terminu zwrotu pożyczki z dotychczasowego określonego na dzień 31 grudnia 2021 r. na nowy przypadający na dzień 30 czerwca 2022 r.
W pozostałym zakresie przedmiotowa umowa pozostaje bez zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-29 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki