REKLAMA

I2 DEVELOPMENT S.A.: Przedterminowy wykup obligacji serii H

2021-07-01 09:08
publikacja
2021-07-01 09:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-01
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Przedterminowy wykup obligacji serii H
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w dniu 30.06.2021 roku Emitent dokonał całościowego, przedterminowego wykupu pozostałych 26.000 sztuk obligacji serii H o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 26.000.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów złotych). Przedterminowy wykup został przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w Warunkach Emisji Obligacji będących załącznikiem do Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 26.09.2018 roku.
Emitent dokonał przedterminowego wykupu Obligacji poprzez zapłatę na rzecz Obligatariusza za każdą wykupowaną Obligację Należności Głównej wraz z należnymi odsetkami za ostatni okres odsetkowy. Odsetki przypadające na 1 sztukę obligacji wyniosły 0,82 zł.
Tym samym Obligacje serii H zostały przez Emitenta wykupione w całości, co powoduje wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków z nich wynikających.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION: Current report No. 18/2021


Date of preparation: 2021-07-01


Short name of the issuer: i2 Development S.A.


Subject: Early redemption of series H bonds


Legal basis: Article 17 paragraph 1 MAR -
confidential information


The Management Board of i2 Development S.A. with its
registered office in Wrocław ("Issuer") informs that on June 30, 2021,
the Issuer made a complete, early redemption of the remaining 26,000
series H bonds with a nominal value of PLN 1,000.00 (one thousand
zlotys) each and a total nominal value of PLN 26,000,000.00 (twenty-six
million zlotys). The early redemption was carried out in accordance with
the principles described in the Terms and Conditions of the Bonds Issue,
constituting an appendix to the Resolution of the Issuer's Management
Board of September 26, 2018.


The Issuer made an early redemption of the Bonds by
paying to the Bondholder for each purchased Main Receivable Bond
together with the interest due for the last interest period. Interest
per 1 bond was PLN 0,82.


Thus, the Series H Bonds were redeemed in full by the
Issuer, which results in the expiry of all rights and obligations
arising from them. 


Signatures of persons representing the Company:


2021-06-30  Marcin Misztal  President of the Management Board


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-01 Marcin Misztal Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki