REKLAMA

HUUUGE, INC.: Umorzenie (ang. retirement) akcji nabytych przez Emitenta w ramach skupu akcji

2023-08-29 21:08
publikacja
2023-08-29 21:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-29
Skrócona nazwa emitenta
HUUUGE, INC.
Temat
Umorzenie (ang. retirement) akcji nabytych przez Emitenta w ramach skupu akcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Huuuge, Inc. (Emitent) informuje, że w dniu 29 sierpnia 2023 r. Rada Dyrektorów Emitenta podjęła uchwałę o umorzeniu (ang. retirement), zgodnie z Artykułem 243 Kodeksu korporacyjnego stanu Delaware, 17.121.919 akcji zwykłych Emitenta, które stanowią 20,3% wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki obejmującego 84.246.697 akcji. Akcje będące przedmiotem umorzenia (ang. retirement) zostały nabyte przez Emitenta w ramach skupu akcji (patrz raport bieżący nr 25/2023 z dnia 4 lipca 2023 r.) z zamiarem ich umorzenia (ang. retirement), za wyjątkiem akcji potrzebnych, w ocenie Emitenta, do zaspokojenia jego bieżących potrzeb w ramach programów opcji na akcje dla pracowników Emitenta.

Ze skutkiem od podjęcia uchwały przez Radę Dyrektorów Emitenta, kapitał docelowy (autoryzowany) Emitenta (ang. authorized capital) uległ podwyższeniu o liczbę akcji umorzonych (ang. retired), a jednocześnie wyemitowany kapitał zakładowy Emitenta uległ obniżeniu z 84.246.697 do 67.124.778 akcji. 

Ponadto, po dokonaniu przeglądu, Rada Dyrektorów Emitenta uznała, że tak wysoki kapitał docelowy (autoryzowany) Emitenta (ang. authorized capital) nie jest konieczny, w związku z czym Rada Dyrektorów Emitenta zdecydowała, że przedstawi Rocznemu Walnemu Zgromadzeniu rekomendację co do zmiany Statutu (ang. the Certificate of Incorporation) w zakresie obniżenia wysokości kapitału docelowego (autoryzowanego) Emitenta (ang. authorized capital) o 21.128.984 akcji zwykłych Emitenta. zmniejszając łączną liczbę akcji w kapitale docelowym (autoryzowanym) (ang. authorized capital) ze 113.881.420 do 92.752.436 akcji gdzie 67.124.778 będą stanowiły akcje wyemitowane, a 25.627.658 - akcje autoryzowane i niewyemitowane. Autoryzowane i niewyemitowane akcje w liczbie 25.627.658 zostaną wykorzystane na potrzeby, między innymi, programów opcji na akcje dla pracowników Emitenta.


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Retirement of shares purchased by the Issuer during the share buyback 


Huuuge, Inc. (the Issuer) informs that on August 29, 2023, in accordance
with Section 243 of the Delaware General Corporation law, the Board of
Directors adopted a resolution on the retirement of 17,121,919 shares of
common stock of the Issuer representing 20.3% of the issued share
capital of the Issuer comprising of 84,246,697 shares. The shares that
were subject to the retirement were purchased by the Issuer during the
share buyback (current report No. 25/2023 dated July 4, 2023) with the
intention that the shares will be retired, other than those shares
necessary, in the Issuer’s view, to satisfy its ongoing needs under the
Issuer’s employee stock option plans. 


Effective as of the adoption of the resolution of the Board of
Directors, the retired shares resumed the status of authorized and
unissued shares of the common stock of the Issuer. At the same time, the
Issuer’s issued share capital decreased from 84,246,697 to 67,124,778
shares.


Further, following a review, the Board of Directors concluded that such
a high authorized capital is not necessary and therefore the Board of
Directors decided that it will recommend that on the next Annual General
Meeting the stockholders approve an amendment to the Issuer’s
Certificate of Incorporation to decrease the authorized capital of the
Issuer by 21,128,984 shares of common stock of the Issuer, as a result
reducing the total number of the authorized shares from 113,881,420 to
92,752,436 where 67,124,778 will be the issued shares and 25,627,658
authorized and unissued shares. The authorized and unissued shares in
the amount of 25,627,658 will be used, among others, for the Issuer’s
employee stock option plans.


Legal basis: Article 17(1) of the MAR Regulation


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-29 Anton Gauffin Prezes
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki