REKLAMA

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 30.06.2021 r., projekty uchwał

2021-06-02 10:59
publikacja
2021-06-02 10:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021_06_02_GKI_WZA-_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2021_06_02_GKI_WZA_projekty_uchwal_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 30.06.2021 r., projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA), które odbędzie się dnia 30 czerwca 2021 r., o godz. 13:00, w Bydgoszczy w Hotelu pod Orłem przy ul. Gdańskiej 14, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020.
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2020,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2020,
e) pokrycia straty za rok 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020 w Spółce.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń w Radzie Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w Statucie Spółki;
14. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki;
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1.
Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7).
Załączniki
Plik Opis
2021 06 02 GKI WZA- ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf2021 06 02 GKI WZA- ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 30.06.2021 r.
2021 06 02 GKI WZA projekty uchwal ZWZ.pdf2021 06 02 GKI WZA projekty uchwal ZWZ.pdf Projekty uchwał ZWZ Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. zwołanego na 30.06.2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. based in
Bydgoszcz at Plac Kościeleckich 3, entered into the Register of
Entrepreneurs kept by the District Court in Bydgoszcz under the number
KRS 0000033561 ("Company"), acting pursuant to Art. 399 § 1 of the
Commercial Companies Code (k.s.h.), convenes the Ordinary General
Meeting (GM) to be held on June 30, 2021 at 13:00, in Bydgoszcz at the
Hotel pod Orłem at Gdańska 14, with the following agenda:


1. Opening of the General Meeting.


2. Election of the Chairman of the General Meeting.


3. Confirmation that the General Meeting has been properly convened and
is capable of adopting resolutions.


4. Approval of the agenda.


5. Consideration of the Management Board's report on the Company's
operations and the Company's financial statements for the financial year
2020.


6. Consideration of the Management Board's report on the activities of
the Company's capital group and the financial statements of the
Company's capital group for the financial year 2020.


7. Consideration of the report on the activities of the Supervisory
Board in 2020.


8. Adoption of resolutions on the following matters:


a) approval of the Management Board's report on the Company's operations
for 2020,


b) approval of the Company's financial statements for the financial year
2020,


c) approval of the Management Board's report on the operations of the
Company's capital group for 2020,


d) approval of the consolidated financial statements of the Company's
capital group for 2020,


e) coverage of loss for 2020.


9. Adoption of resolutions on the acknowledgment of the fulfillment of
duties by the members of the Management Board in 2020.


10. Adoption of resolutions on the acknowledgment of the fulfillment of
duties by members of the Company's Supervisory Board in 2020.


11. Adoption of a resolution on issuing an opinion on the Report on the
remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board
for 2019 and 2020 in the Company.


12. Adoption of a resolution on the change of remuneration in the
Supervisory Board of the Company.


13. Adoption of resolutions regarding changes to the Company's Articles
of Association;


14. Adoption of the uniform text of the Articles of Association of the
Company;


15. Closing of the General Meeting.


The full text of the announcement on convening the General Meeting is
included in Appendix 1.


Draft resolutions resulting from the agenda of the General Meeting of
Shareholders and their justifications are included in Appendix 2.


Legal basis: § 19 para. 1 point 1 of the Regulation of the Minister of
Finance of April 20, 2018 on current and periodic information published
by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent
information required by the law of a non-member state (i.e. Journal of
Laws of 2018, item 7).[English version of the report is not
legally binding. It is a translation for reference only]


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2021-06-02 Piotr Fortuna Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki