REKLAMA
PIT 2023

GRENEVIA S.A.: wyniki finansowe

2023-11-13 17:14
publikacja
2023-11-13 17:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Komentarz_Zarzadu_do_wynikow_za_9m_i_3Q_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grenevia__spawozdanie_finansowe_3Qr2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. DANE SKONSOLIDOWANE w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
II. Przychody netto ze sprzedaży 1 149 857 251 183
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 239 168 52 36
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 154 143 34 31
V. Zysk (strata) netto 154 70 34 15
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 196 96 43 20
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 63 -70 14 -15
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -269 -199 -59 -42
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -31 139 -7 30
X. Przepływy pieniężne netto razem -237 -130 -52 -28
XI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 574 680 673 574 703 432 574 680 673 574 703 432
XII. Podstawowy zysk netto na 1 akcję zwykłą przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej (w zł / w EUR) 0,34 0,17 0,07 0,04
XIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą zł / w EUR 0,34 0,17 0,07 0,04
XIV. STAN NA DZIEŃ 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
XV. Aktywa razem 3 820 3 670 824 783
XVI. Zobowiązania 1 614 1 575 348 336
XVII. Zobowiązania długoterminowe 475 659 102 141
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 139 916 246 195
XIX. Kapitał własny 2 206 2 095 476 447
XX. Kapitał zakładowy 6 6 1 1
XXI. Liczba akcji (w szt.) 574 680 673 574 680 673 574 680 673 574 680 673
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję w zł / w EUR 3,84 3,65 0,83 0,78
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł. / w EUR 3,84 3,65 0,83 0,78
XXIV. DANE JEDNOSTKOWE w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
XXV. Przychody netto ze sprzedaży 772 844 169 180
XXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 257 189 56 40
XXVII. Zysk (strata) netto 235 179 51 38
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 280 359 61 77
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -287 -296 -63 -63
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -45 -229 -10 -49
XXXI. Przepływy pieniężne netto razem -52 -166 -11 -35
XXXII. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 574 680 673 574 703 432 574 680 673 574 703 432
XXXIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł / w EUR 0,41 0,31 0,09 0,07
XXXIV. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą zł / w EUR 0,41 0,31 0,09 0,07
XXXV. STAN NA DZIEŃ 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
XXXVI. Aktywa razem 2 734 2 633 590 561
XXXVII. Zobowiązania 865 975 187 208
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 456 636 98 136
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 409 339 88 72
XL. Kapitał własny 1 869 1 658 403 354
XLI. Kapitał zakładowy 6 6 1 1
XLII. Liczba akcji (w szt.) 574 680 673 574 680 673 574 680 673 574 680 673
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję w zł / w EUR 3,25 2,89 0,70 0,62
XLIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł. / w EUR 3,25 2,89 0,70 0,62
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font color="rgb(0, 0, 0)" face="Arial" size="4"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Pozycje
dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">przepływów
pieniężnych za 9 miesięcy 2023 r. i odpowiednio za 9 miesięcy</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">
2022 r. przeliczono według kursów ogłaszanych przez </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">NBP
obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy każdego miesiąca. Kurs </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">ten
wynosił odpowiednio:</span></font><font face="Arial" size="4"><br/><br/>9</font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Arial" size="4"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">
miesięcy zakończone 30.09.2023 </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">r.
1 EUR= 4,5773 PLN</span></font><font face="Arial" size="4"><br/>9</font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Arial" size="4"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">
miesięcy zakończone 30.09.2022 r. 1 </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">EUR=
4,6880 PLN</span></font><font face="Arial" size="4"><br/><br/></font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Arial" size="4"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Pozycje
bilansowe przeliczone zostały </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">według
średniego kursu NBP obowiązującego w dniu kończącym okres </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">sprawozdawczy:</span></font><font face="Arial" size="4"><br/><br/></font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Arial" size="4"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">na
dzień 30.09.2023 r. 1 EUR </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">=
4,6356 PLN</span></font><font face="Arial" size="4"><br/></font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Arial" size="4"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">na
dzień 31.12.2022 r. 1 EUR = 4,6899 PLN</span></font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255)"></font>
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Komentarz Zarządu do wynikow za 9m i 3Q 2023.pdfKomentarz Zarządu do wynikow za 9m i 3Q 2023.pdf Komentarz Zarządu do wyników za 9m i 3Q 2023 roku
Grenevia _spawozdanie finansowe_3Qr2023.pdfGrenevia _spawozdanie finansowe_3Qr2023.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe Grenevia S.A. za 9m 2023 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-13 Beata Zawiszowska Prezes Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki