Warunkowa rejestracja akcji GPW w KDPW

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-29
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Warunkowa rejestracja akcji GPW w KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”) informuje, że zgodnie z Oświadczeniem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") z dnia 25 kwietnia 2019 r., podjęta została decyzja o zarejestrowaniu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 7.000 (siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B GPW o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz oznaczeniu ich kodem PLGPW0000017. Rejestracja nastąpi pod warunkiem wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLGPW0000017.

Zarejestrowanie w KDPW wskazanych wyżej akcji nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone tym samym kodem, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.
Informacja o zarejestrowaniu pod kodem PLGPW0000017 ww. akcji Spółki zostanie przekazana w formie raportu bieżącego po otrzymaniu komunikatu KDPW.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 8/2019Date: 29 April 2019Topic: Statement
adopted by the Central Securities Depository of Poland (KDPW) on the
conditional registration of Warsaw Stock Exchange sharesLegal basis:
Article 56.1 (2) of the Act on Offering – current and periodic
informationContent:The Warsaw Stock Exchange (“GPW” or
“Company”) hereby announces a decision presented in the Statement issued
by the Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (“Central Securities
Depository of Poland”, "KDPW") on 25 April 2019 to register 7,000 (seven
thousand) series B ordinary bearer shares of GPW with a nominal value of
PLN 1.00 (one zloty) per share in KDPW and to have them marked with the
code PLGPW0000017. The shares will be registered subject to their
introduction to trading on the regulated market, to which other shares
of the Company marked with the code PLGPW0000017 have previously been
introduced.The shares will be registered in KDPW within three days
after KDPW’s receipt of a decision introducing the shares to trading on
the regulated market, to which other shares of the Company marked with
the same code have previously been introduced, but not earlier than the
date set in the decision as the date of introduction of the shares to
trading on the regulated market.Information about the
registration of the Company’s shares under the code PLGPW0000017 will be
announced in the form of a current report after receiving KDPW’s
communiqué.Legal basis: § 17.1.(1) of the Regulation of the
Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information
provided by issuers of securities and on conditions under which
information required by legal regulations of a third country may be
recognised as equivalent.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-29 Jacek Fotek Wiceprezes Zarządu
2019-04-29 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.