REKLAMA
DZIEŃ START-UPÓW

GPW: Udzielenie Towarowej Giełdzie Energii S.A. odnawialnej pożyczki do kwoty 240 mln zł

2021-11-03 09:13
publikacja
2021-11-03 09:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-03
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Udzielenie Towarowej Giełdzie Energii S.A. odnawialnej pożyczki do kwoty 240 mln zł
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”, „Giełda”) informuje, że 3 listopada 2021 r., GPW zawarła umowę z podmiotem powiązanym - spółką Towarowa Giełda Energii S.A. („TGE”) - na mocy której GPW udzieli TGE odnawialnej pożyczki do kwoty 240 mln zł.

Pożyczka zostanie udzielona w PLN. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i określone jako suma oprocentowania bazowego WIBOR O/N oraz marży. Zwrot pożyczki nastąpi w terminie do 30 czerwca 2022 r. z możliwością zawarcia aneksu na kolejny okres, co będzie zależne od sytuacji na międzynarodowym rynku energii elektrycznej i potrzeb płynnościowych TGE.

TGE będzie mieć możliwość wykorzystania środków z pożyczki w takim zakresie, w jakim będzie tego wymagać sytuacja rynkowa. Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie podatku VAT z tytułu rozliczeń na rynku międzynarodowym energii elektrycznej. Wykorzystanie pożyczki będzie zależało od kształtowania się kierunku handlu na Rynku Dnia Następnego. Konieczność pozyskania przez TGE finansowania wynika z różnic w sposobie opodatkowania podatkiem VAT transakcji międzynarodowych oraz krajowych; tylko w stosunku do tych pierwszych zastosowanie znajduje mechanizm odwrotnego obciążenia VAT. Finansowanie w postaci pożyczki konieczne jest w okresie od momentu zapłaty podatku VAT w transakcjach krajowych do momentu zwrotu naliczonego VAT z urzędu skarbowego. Kondycja ekonomiczno-finansowa TGE jest bardzo dobra, rentowność utrzymuje się na wysokim poziomie.

100% akcji TGE należy do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. TGE wchodzi w skład Grupy Kapitałowej GPW.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 22/2021Date: 3 November 2021Topic:
Granting a loan to the Towarowa Giełda Energii up to PLN 240 millionLegal
basis: Article 17(1) MAR – inside informationContent:The
Management Board of the Warsaw Stock Exchange (“GPW”, “Company” or
“Exchange”) announces that on 3 November 2021, GPW has granted a
revolving loan to the Towarowa Giełda Energii S.A. (“TGE”) up to PLN 240
million (in words: two hundred forty million zlotys).The loan
will be granted in PLN. The interest rate is variable and is defined as
the sum of the base WIBOR O/N interest rate and the margin. The loan
will be repaid by June 30, 2022, with the possibility of concluding an
annex for another period, which will depend on the situation on the
international electricity market and TGE's liquidity needs.TGE
will be able to use the funds from the loan to the extent required by
the market situation. The purpose of the loan is to finance VAT on
transactions in electricity on the international market. The use of the
loan will depend on the direction of trade on the Day-Ahead Market. TGE
needed to raise funding due to different VAT rules applicable to
international and domestic transactions, where VAT reverse charge only
applies to the former. Financing is necessary in the period from the
payment of VAT in domestic transactions to the return of the input VAT
from the tax office. The economic and financial condition of TGE is very
good, the profitability of the remains at a very high level.TGE
is 100% owned by the Warsaw Stock Exchange. TGE is a member of the GPW
Group.Legal basis: Article 17(1) of Regulation (EU) No 596/2014
of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market
abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (EU Official Journal L No. 173)
(“MAR”)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-02 Izabela Olszewska Członek Zarządu
2021-11-02 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki