GPW: Podpisanie umowy na doradztwo z firmą CBRE, dotyczącej nieruchomości "Centrum Giełdowe"

2019-11-29 16:56
publikacja
2019-11-29 16:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-29
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Podpisanie umowy na doradztwo z firmą CBRE, dotyczącej nieruchomości "Centrum Giełdowe"
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 2/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”, „Giełda”) informuje, że w związku z podpisaniem listu intencyjnego z Centrum Bankowo - Finansowym „Nowy Świat” Spółką Akcyjną ("CBF") i Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w celu podjęcia rozmów i negocjacji mających na celu wypracowanie szczegółowego rozwiązania skutkującego ewentualnym wyjściem z akcjonariatu Centrum Giełdowego SA („CG SA”) spółki CBF lub przejęciem przez GPW i KDPW praw do nieruchomości Centrum Giełdowe („CG”), GPW i KDPW podpisały 29 listopada 2019 r. umowę na doradztwo z firmą CBRE sp. z o. o. Doradztwo będzie obejmowało przeprowadzenie tzw. due diligence i wycenę nieruchomości Centrum Giełdowe oraz spółki Centrum Giełdowe S.A. analizę stanu technicznego nieruchomości Centrum Giełdowe oraz analizę optymalnych wariantów korzystania przez GPW i KDPW z nieruchomości biurowych.

Spółka będzie informować o kolejnych krokach związanych z przebiegiem procesu w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No 29/2019Date: 29 November 2019Topic: Advisory
agreement signed with CBRE concerning the property "Centrum Giełdowe"Legal
basis: Article 17(1) MAR – inside informationContent:Further
to Current Report No 2/2018 of 16 January 2018, the Warsaw Stock
Exchange (“GPW”, “Company”, “Exchange”) announces that in connection
with the letter of intent signed by CBF and KDPW concerning talks and
negotiations to develop a detailed solution resulting in a potential
exit of CBF from the investment in Centrum Giełdowe SA (“CG SA”) or the
take-over by GPW and KDPW of the rights in the property Centrum Giełdowe
(“CG”), GPW and KDPW signed on 29 November 2019 an advisory agreement
with CBRE sp. z o. o. The advisory will include a due diligence and a
valuation of the property Centrum Giełdowe and the company Centrum
Giełdowe SA, an analysis of the technical condition of the property
Centrum Giełdowe and an analysis of optimum conditions for GPW and KDPW
to use the office property.The Company will announce further
steps related to the process in separate current reports.Legal
basis: Article 17(1) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC (EU Official Journal L 173) (“MAR”).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Piotr Borowski Członek Zarządu
2019-11-29 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki