Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Gieldy_Papierow_Wartosciowych_w_Warszawie_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Gieldy_Papierow_Wartosciowych_w_Warszawie_S.A.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Announcement_on_convening_the_Ordinary_General_Meeting_of_the_Warsaw_Stock_Exchange.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_Resolutions_for_the_Ordinary_General_Meeting_of_the_Warsaw_Stock_Exchange.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-20
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka", "GPW") na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 17 czerwca 2019 r. na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Książęcej 4, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki zawierającego sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2018 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Giełdy z wyników oceny:
a. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 r. zawierającego sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2018 r.,
b. sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 r.,
c. wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za 2018 r.
8. Rozpatrzenie dokumentów Rady Giełdy:
a. sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2018 r.,
b. oceny sytuacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w 2018 r.
z uwzględnieniem: oceny sytuacji finansowej GPW, oceny sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej GPW, oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceny sposobu wypełniania przez GPW obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych
w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oceny prowadzenia przez GPW działalności sponsoringowej i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze oraz oceny funkcjonowania w GPW polityki wynagradzania,
c. oceny stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2018 r.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 r.
12. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.
13. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.
14. Zmiany w składzie Rady Giełdy.
15. Uchwalenie zmian Statutu Spółki.
16. Wybór Sędziów Sądu Giełdowego.
17. Wybór Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego.
18. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd GPW przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402[2] KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 (1) i (2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.pdfProjekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange.pdfAnnouncement on convening the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange.pdf Announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange
Draft Resolutions for the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange.pdfDraft Resolutions for the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange.pdf Draft Resolutions for the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 11/2019Date: 20 May 2019Subject: Announcement
on convening an Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock ExchangeLegal
basis: Article 56.1(2) of the Act on Offering – current and periodic
informationContent of the report:The Management Board of the
Warsaw Stock Exchange (“Company”, “GPW”, “Exchange”) acting pursuant to
Art. 399.1 and Art. 402[1] of the Commercial Companies Code (“CCC”) and
§ 8.1 and 2 of the Company’s Articles of Association, convenes for 17
June 2019 at 11:00 the GPW Ordinary General Meeting to be held at the
Company’s registered office in Warsaw at ul. Książęca 4 with the
following agenda:1. Opening of the General Meeting.2.
Appointment of the Chairperson of the General Meeting.3. Asserting
that the General Meeting has been convened correctly and is capable of
adopting resolutions.4. Adoption of the Agenda.5. Review of the
report of the Exchange Management Board on the activity of the Company’s
Group in 2018 including the report of the Exchange Management Board on
the activity of the Company in 2018.6. Review of the financial
statements of the Company for 2018 and the consolidated financial
statements of the Company’s Group for 2018.7. Review of the
reports of the Exchange Supervisory Board on the assessment of:a)
the report of the Exchange Management Board on the activity of the
Company’s Group in 2018 including the report of the Exchange Management
Board on the activity of the Company in 2018,b) the financial
statements of the Company for 2018 and the consolidated financial
statements of the Company’s Group for 2018,c) the motion of
the Exchange Management Board concerning distribution of the Company’s
profit for 2018.8. Review of the documents of the Exchange
Supervisory Board:a) the report on the activity of the Exchange
Supervisory Board in 2018,b) the assessment of the situation of the
Company for 2018 including: assessment of the financial situation of
GPW, assessment of the financial situation of the GPW Group, assessment
of the internal control system and the system of management of risks
material to the Company, assessment of the manner of GPW’s fulfilment of
the disclosure requirements concerning application of corporate
governance rules determined by the Exchange Rules and regulations
concerning current and periodic information submitted by the issuers of
securities, assessment of the policy conducted by GPW with regard to
sponsoring, charitable and other similar activities, assessment of the
functioning of the remuneration policy in GPW,c) the assessment of
the Company’s compliance with the Principles of Corporate Governance for
Supervised Institutions issued by the Polish Financial Supervisory
Authority.9. Approval of the report of the Exchange Management Board
on the activity of the Company and the financial statements for 2018.10.
Adoption of the resolution concerning distribution of the Company’s
profit for 2018.11. Approval of the report of the Exchange
Management Board on the activity of the Company’s Group in 2018 and the
consolidated financial statements of the Company’s Group for 2018.12.
Vote of discharge of duties to Members of the Exchange Supervisory Board
for 2018.13. Vote of discharge of duties to Members of the Exchange
Management Board for 2018.14. Changes to the composition of the
Exchange Supervisory Board.15. Amendments to the Company’s Articles
of Association.16. Election of Election of an arbitrator of the
Exchange Court.17. Election of the President and the Vice-President
of the Exchange Court.18. Closing of the General Meeting.Enclosed
the GPW Management Board transmits the announcement on convening the
Ordinary General Meeting of the Company effected in accordance with art.
402[2] CCC and the draft resolutions that are to be discussed at the
meeting.Legal basis: § 19.1 (1) and (2) of the Regulation of the
Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information
provided by issuers of securities and on conditions under which
information required by legal regulations of a third country may be
recognised as equivalent.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-20 Marek Dietl Prezes Zarządu
2019-05-20 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.