REKLAMA

GETIN NOBLE BANK S.A.: ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A.

2015-11-13 18:13
publikacja
2015-11-13 18:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_2015.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZA_2015.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uzasadnienie_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projektowane_zmiany_statutu_spolki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Opinia_Zarzadu_ws._kapitalu_docelowego_i_ograniczenia_prawa_poboru.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2015
Data sporządzenia: 2015-11-13
Skrócona nazwa emitenta
GETIN NOBLE BANK S.A.
Temat
ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Getin Noble Banku Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304735, ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 398, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz §6 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. na dzień 10 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Banku, w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zawierającego proponowany porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zawiera załącznik do niniejszego raportu.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Banku przekazuje również:
1. Projekty uchwał na NWZA;
2. Projekt zmian Statutu;
3. Uzasadnienie Zarządu do projektów uchwał;
4. Załącznik do Uchwały Nr III/.../12/2015 - Opinia Zarządu w sprawie powodów oraz zasadności podnoszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, sposobu ustalania ceny emisyjnej akcji, a także dopuszczalności pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej http://gnb.pl/walne-zgromadzenie
Szczegółowa informacja o zmianach statutu wraz z uzasadnieniem znajduje się w "Dokumentacji przedstawianej Walnemu Zgromadzeniu" dostępnej na stronie internetowej http://gnb.pl/walne-zgromadzenie.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Banku dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Banku niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podyktowane jest chęcią stworzenia opcji zapasowej pozwalającej, w miarę pojawiania się konkretnych potrzeb, na szybkie podniesienie kapitału zakładowego Banku i tym samym na spełnienie m.in. wymogów kapitałowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz rekomendacji organów nadzorczych.

Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. nr 185 poz. 1439 z 2009 z późn. zm.) w związku z § 38 ust. 1 pkt 1), 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami)
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2015.pdfOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2015.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Projekty uchwał NWZA 2015.pdfProjekty uchwał NWZA 2015.pdf Projekty uchwał na NWZA;
Uzasadnienie uchwał.pdfUzasadnienie uchwał.pdf Uzasadnienie do projektów uchwał;
Projektowane zmiany statutu spółki.pdfProjektowane zmiany statutu spółki.pdf Projekt zmian Statutu;
Opinia Zarządu ws. kapitału docelowego i ograniczenia prawa poboru.pdfOpinia Zarządu ws. kapitału docelowego i ograniczenia prawa poboru.pdf Załącznik do Uchwały Nr III/.../12/2015 - Opinia Zarządu w sprawie powodów oraz zasadności podnoszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, sposobu ustalania ceny emisyjnej akcji, a także dopuszczalności pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-11-13 Krzysztof Rosiński Prezes Zarządu
2015-11-13 Krzysztof Basiaga Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki