REKLAMA
ZAGŁOSUJ

GENOMTEC S.A.: Dokonanie zgłoszenia patentowego w zakresie autorskiego zestawu starterów, sposobu wykrywania infekcji oraz zastosowanie zestawu starterów do genetycznej diagnostyki wirusa brodawczaka ludzkiego typ 16 (HPV16).

2021-11-19 08:00
publikacja
2021-11-19 08:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-19
Skrócona nazwa emitenta
GENOMTEC S.A.
Temat
Dokonanie zgłoszenia patentowego w zakresie autorskiego zestawu starterów, sposobu wykrywania infekcji oraz zastosowanie zestawu starterów do genetycznej diagnostyki wirusa brodawczaka ludzkiego typ 16 (HPV16).
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż powziął informację o pozytywnej decyzji Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej przyznającej Spółce ochronę patentową na wynalazek, którego przedmiotem jest zestaw starterów do wykrywania wirusa brodawczaka ludzkiego typ 16 (HPV16 Human papillomavirus type 16), sposób wykrywania infekcji HPV16, zastosowanie zestawu starterów do wykrywania infekcji HPV.

Emitent informuje, że jest to czwarty przyznany przez UPRP i szósty patent otrzymany przez Spółkę. Emitent jest w toku ponad dwudziestu zgłoszeń patentowych na całym świecie.

HPV 16 jest jednym z wirusów przenoszonych drogą płciową należącym do rodziny wirusów brodawczaka ludzkiego. Ze względu na onkogenne właściwości, stanowi jedną z głównych przyczyn rozwoju raka szyjki macicy. Odpowiednio wczesna diagnostyka infekcji wirusem HPV pozwala na szybkie podjęcie odpowiednich procedur terapeutyczno-diagnostycznych i dalszego monitorowania pacjentki w celu zmniejszenia ryzyka rozwoju nowotworu, bądź jego szybką diagnostykę i dalsze leczenie.

Zarząd Emitenta uznał, że otrzymanie powyżej decyzji o udzielaniu ochrony patentowej stanowi informację poufną, gdyż w przypadku podmiotu działającego na rynku diagnostyki molekularnej konieczne jest skuteczne zabezpieczanie własności intelektualnej i przemysłowej. Należycie zabezpieczona własność intelektualna i przemysłowa może stanowić o przewadze konkurencyjnej Emitenta – a jej bezpieczna komercjalizacja jest możliwa pod warunkiem zapewnienia pełnej ochrony na wybranych rynkach.

Zdaniem Zarządu wysoki poziom ochrony własności intelektualnej zapewni Spółce również odpowiednią pozycję negocjacyjną przed podpisaniem umów komercyjnych z wybranymi partnerami w zakresie realizacji strategii komercjalizacji.

Postępowania patentowe mają na celu zabezpieczanie kluczowych interesów oraz wpisują się w strategię rozwoju Emitenta uwzględniającą budowanie portfolio praw własności intelektualnej. Diagnostyka w zakresie wirusowych zakażeń jest jednym z kluczowych obszarów technologii rozwijanych przez Emitenta. Z tych względów, informacja ta w opinii Zarządu spełnia kryteria informacji poufnej w rozumieniu Art. 17 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Receipt of the decision on granting patent protection for the
proprietary set of primers, diagnostic method, and the use of primer set
for HPV infection detection to genetically diagnose HPV16 (Human
papillomavirus type 16) in the territory of Republic of Poland.The
Executive Board of Genomtec S.A. („Company”, „Issuer”) registered in
Wroclaw, Poland, hereby reports that the Republic of Poland Patent
Office has positively opiniated to grant the Company a patent protection
for an invention entitled "A set primers to detect Human papillomavirus
type 16, diagnostic method to detect HPV16, use of primer set for HPV
infection detection".The Issuer informs that this is the
fourth patent granted by the Republic of Poland Patent Office and the
sixth patent secured by the Company. The Issuer is pending over twenty
patent applications globally.HPV 16 is one of the sexually
transmitted viruses belonging to the human papillomavirus family.
Because of its oncogenic properties, it is one of the main causes of
cervical cancer. Early diagnosis of HPV infection will allow prompt
initiation of appropriate therapeutic and diagnostic procedures and
further monitoring of the patient in order to reduce the risk of cancer
development or its rapid diagnosis and further treatment.The
Issuer's Management Board decided that the acknowledgement of the above
patent is a confidential information, as in the case of an entity
operating on the molecular diagnostics market, it is necessary to
effectively protect intellectual property and designs. Properly secured
intellectual property and designs may constitute the Issuer's
competitive advantage, allowing safer commercialization under condition
that full protection is ensured on selected markets.In the
opinion of the Management Board, a high level of intellectual property
protection will also provide the Company with an advantageous
negotiating position before signing any commercial contracts with
selected partners as part of the commercialization strategy
implementation.Patent proceedings are aimed at securing key
interests and are in line with the Issuer's development strategy, which
includes building a portfolio of intellectual property rights. Diagnosis
of viral infections is one of the key areas of technology developed by
the Issuer. For these reasons, in the opinion of the Management Board,
this information meets the criteria of confidential information
described in Art. 17 sec. 1 MAR.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-19 Michał Wachowski Członek Zarządu Michał Wachowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki