0,6200 zł
-6,06% -0,0400 zł
G-Energy S.A. (GNG)

Wybranie oferty spółki współzależnej jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego otwartego.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-11
Skrócona nazwa emitenta
G-ENERGY S.A.
Temat
Wybranie oferty spółki współzależnej jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego otwartego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (GENERGY, Emitent) podaje do publicznej wiadomości, że spółka współzależna ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Politerm) otrzymała w dniu wczorajszym informacji w sprawie rozstrzygnięcia postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 m3/h od istniejących gazociągów w polskiej spółce gazownictwa sp. z o. o. oddział w Krakowie realizowanych na obszarze działania Gazowni w Tarnowie.
PSG - Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu- zawiadomił Politerm o rozstrzygnięciu postępowania, w którym oferta Politerm została wybrana jako najkorzystniejsza. Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości kwoty 4 000 000,00 PLN NETTO (słownie: cztery miliony 00/100 złotych). Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek VAT.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie prac związanych z realizacją umów przyłączeniowych (projekty budowalne/dokumentacja uproszczona i budowa przyłączy gazowych średniego i niskiego ciśnienia gazu o poborze gazu do 10 m3 w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 63 PE od istniejących gazociągów) na terenie działania Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie – Obszar GAZOWNI TARNÓW
Opis przedmiotu zamówienia:
A. Opracowanie projektu budowlanego [zapis opcjonalny] i wykonawczego (lub dokumentacji uproszczonej) przyłącza gazowego (odcinek od istniejącego gazociągu) wraz z uzyskaniem zgód właścicieli nieruchomości przez które projektowane będzie przyłącze gazowe oraz wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń, uzgodnień i decyzji oraz niezbędnych dokumentów,
B. realizacja robót budowlano montażowych związanych z wykonaniem przyłącza gazowego (oraz np. odtworzenie i odbudowa nawierzchni, wykonanie zabezpieczeń w związku z kolizją z infrastrukturą podziemną, itp.), odbiór, złożenie i montaż szafki gazowej lub dostawa i montaż szafki gazowej oraz obsługa geodezyjna budowy (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza)
C. kompleksowa realizacja przyłącza gazowego

Umowa ramowa zawarta pomiędzy stronami obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania licząc od dnia podpisania umowy. Zadania zlecone w trakcie obowiązywania umowy podlegają wykonaniu i rozliczeniu na zasadach obowiązujących w umowie nawet jeśli ich realizacja przypadnie po dniu zakończenia umowy.
Obecnie Politerm i GENERGY prowadzą negocjacje w sprawie Umowy podwykonawczej, w której Emitent będzie uczestniczyć jako podwykonawca w co najmniej 50% wykonania zadania. Wartość Umowy podwykonawczej na dzień niniejszego raportu nie została określona.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-11 Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu Tomasz Bujak
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.