REKLAMA

G-ENERGY S.A.: Nabycie akcji własnych

2022-04-26 14:03
publikacja
2022-04-26 14:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-26
Skrócona nazwa emitenta
G-ENERGY S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" "Spółka"), zgodnie z art. 21 ust. 1 dyrektywy 2012/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady u (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 74) oraz art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 12/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku, upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO BP S.A. zleceń maklerskich na rynku NewConnect Emitent dokonał kolejnego skupu akcji własnych.
- w dniu 14 kwietnia 2022 roku nabył 5000 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,4020 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 2 010,00 PLN złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00515 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00515 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- w dniu 25 kwietnia 2022 roku nabył 9 000 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,3908 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 3 518,10 PLN złotych. Nabyte akcje stanowią 0,0928 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,0928 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 296.000 akcji, które stanowią 0,3052 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,3052 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa prawna raportu: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. 2 973 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Purchase
of own SharesThe
Management Board of G-Energy S.A. with its seat in Warsaw ("Issuer"
"Company"), pursuant to Art. 21 sec. 1 of Directive 2012/30 / EU of the
European Parliament and of the Council (OJ L 315, 14.11.2012, p. 74) and
Art. 362 § 1 point 2 and 8 of the Commercial Companies Code hereby
announces that as part of the share buyback program, pursuant to
Resolution No. 4 of the Extraordinary General Meeting of the Company
under the name G-Energy Spółka Akcyjna with its registered office in
Warsaw of December 29, 2020 the year, about which the Issuer informed in
the current report EBI No.12/2020 of December 29, 2020, authorizing the
Management Board of the Company to purchase the Company's own shares, as
a result of the submissions made via Dom Maklerski PKO BP SA brokerage
orders on the NewConnect market purchased its own shares. -
on April 14, 2022, it purchased 5,000 own shares of the Issuer at an
average price of PLN 0.4020 per share. The total value of acquired
shares is PLN 2 010.00. The purchased shares represent 0.00515% of the
Issuer's share capital and 0.00515% of votes at the Issuer's General
Meeting.-
on April 25, 2022, it purchased 9,000 of the Issuer's own shares at an
average price of PLN 0.3908 per share. The total value of purchased
shares is PLN 3,518.10. The purchased shares represent 0.0928% of the
Issuer's share capital and 0.0928% of votes at the Issuer's General
Meeting.The
total number of own shares owned by the Issuer, taking into account the
above transactions, is 296,000 shares, which constitute 0.3052% of the
share capital of the Company and 0.3052% of votes at the General Meeting
of the Issuer. Report
legal basis: art. 2 clause 3 of Commission Delegated Regulation (EU)
2016/1052 of 8 March 2016 2 973 supplementing Regulation (EU) No
596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to
regulatory technical standards concerning the conditions applicable to
buy-back programs and stabilization measures in . with art. 5 of the
Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No.
596/2014 of April 16, 2014 on market abuse (market abuse regulation) and
repealing Directive 2003/6 / EC of the European Parliament and of the
Council and Commission Directive 2003 / 124 / EC, 2003/125 / EC and
2004/72 / EC


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-26 Grzegorz Cetera Prezes Zarządu Grzegorz Cetera
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki