REKLAMA

ENERGOINSTAL S.A.: wyniki finansowe

2020-12-01 15:32
publikacja
2020-12-01 15:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_01.12.2020.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Grupa_Energoinstal_sprawozdanie_3_Q_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Korekta_skroconego_jednostkowego_sprawozdanie_finansowe_za_III_kwartal_2020_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 61 886 64 280 13 932 14 919
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 665 4 613 375 1 071
III. Zysk (strata) brutto 1 189 3 075 268 714
IV. Zysk (strata) netto (340) 1 875 (77) 435
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 799 (4 365) 405 (1 013)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 13 1 297 3 301
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 411 1 776 93 412
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 221 (1 292) 500 (300)
IX. Aktywa razem (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 102 811 99 623 22 712 22 778
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 51 531 47 371 11 384 10 831
XI. . Zobowiązania długoterminowe (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 20 243 16 811 4 472 3 844
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 31 288 30 560 6 912 6 987
XIII. Kapitał własny (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 51 280 52 252 11 328 11 947
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 1 800 1 800 398 412
XV. Średnioważona liczba akcji 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) (0,02) 0,10 (0,01) 0,02
XVII. Rozwodniona liczba akcji 0 0 0 0
XVIII. . Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 2,85 2,90 0,63 0,66
XX. . Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 793 28 996 2 880 6 730
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (5 368) (388) (1 208) (90)
XXIV. Zysk (strata) brutto (3 458) (253) (778) (59)
XXV. Zysk (strata) netto (3 458) (253) (778) (59)
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 232) (1 864) (502) (432)
XXVII. . Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 458 2 199 553 510
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 553) (2 370) (350) (550)
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem (1 328) (2 035) (299) (472)
XXX. . Aktywa razem ( na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 63 739 75 378 14 080 17 235
XXXI. . Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 21 186 27 605 4 680 6 312
XXXII. . Zobowiązania długoterminowe (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 9 671 12 570 2 136 2 874
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 11 515 15 035 2 544 3 438
XXXIV. . Kapitał własny (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 42 553 47 773 9 400 10 923
XXXV. Kapitał zakładowy (na koniec III kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 1 800 1 800 398 412
XXXVI. Średnioważona liczba akcji 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000
XXXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) (0,19) (0,01) (0,04) 0,00
XXXVIII. Rozwodniona liczba akcji 0 0 0 0
XXXIX. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 2,36 2,65 0,52 0,61
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 14/2020 z dnia 2020-12-01 o treści:


W nawiązaniu do skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020
(QSr 3/2020) Grupy Kapitałowej Energoinstal, przekazanego do publicznej
wiadomości w dniu 27-11-2020 roku, Zarząd spółki Energoinstal S.A.
niniejszym informuje, że w raporcie wystąpił błąd w zakresie prezentacji
skróconego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów. W okresie
od 01.07.2020 do 30.09.2020r mylnie podano kwotę przychodów finansowych
w wysokości 150 tys. zł, prawidłowa wartość przychodów finansowych w ww.
okresie wyniosła 53 tys. zł.


W związku z powyższym Zarząd spółki dokonuje w powyższym zakresie
korekty Raportu za III kwartał 2020r., który zostanie w dniu dzisiejszym
opublikowany.


Plik Opis
Raport 01.12.2020.pdfRaport 01.12.2020.pdf Korekta jeddnostkowego raportu za III kwartał 2020

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Grupa_Energoinstal_sprawozdanie_3_Q_2020.pdfGrupa_Energoinstal_sprawozdanie_3_Q_2020.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. za III kwartał 2020
Korekta skróconego jednostkowego sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020 r.pdfKorekta skróconego jednostkowego sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020 r.pdf Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Energoinstal S.A. za III kwartał 2020- korekta

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-01 Michał Więcek Prezes Zarządu
2020-12-01 Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki