REKLAMA

ELZAB: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELZAB SA

2021-06-01 16:57
publikacja
2021-06-01 16:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_ogloszenie_o_zwolaniu_wza.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2_projekt_uchwal_wza.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3_uzasadnienie_do_uchwal_wza.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4_formularz_pelnomocnictwo_-_udzielenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5_formularz_pelnomocnictwo_-_odwolanie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6_formularz_wniosek_ze_zgloszeniem_projektow_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
7_formularz_wniosek_o_umieszczenie_okreslonych_spraw_w_porzadku_obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
8_formularz_wniosek_o_zwolanie_nwz.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
9_elzab_raport_roczny_2020_wraz_z_opinia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
10_sprawozdanie_finansowe_grupy_elzab_2020_korekta_wraz_z_opinia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
11_wniosek_do_rn_w_sprawie_przeznaczenia_zysku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
12_opinia_rn_w_sprawie_podzialu_zysku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
13_sprawozdanie_rady_nadzorczej_za_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
14_sprawozdanie_komitetu_audytu_rady_nadzorczej_za_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
15_przyjecie_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
16_zmiana_-_przyjecie_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
17_sprawozdanie_rady_nadzorczej_z_wynagrodzen.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
18_raport_br_z_wykonania_uslugi_dajacej_racjonalna_pewnosc_w_zakresie_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
19_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_spolce_i_liczbie_glosow_z_tych_akcji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-01
Skrócona nazwa emitenta
ELZAB
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELZAB SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2020, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020.
12. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej ELZAB oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2020 roku.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy umieszczona jest w załączniku niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna będzie na stronie internetowej Spółki
pod adresem http://www.elzab.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia

Załączniki
Plik Opis
1 ogloszenie o zwołaniu wza.pdf1 ogloszenie o zwołaniu wza.pdf ogłoszenie o zwołaniu WZ
2 projekt_uchwał_wza.pdf2 projekt_uchwał_wza.pdf projekty uchwał WZ
3 uzasadnienie do uchwał wza.pdf3 uzasadnienie do uchwał wza.pdf uzasadnienie do uchwał WZ
4 formularz pełnomocnictwo - udzielenie.pdf4 formularz pełnomocnictwo - udzielenie.pdf formularz - udzielenie pełnomocnictwa
5 formularz pełnomocnictwo - odwołanie.pdf5 formularz pełnomocnictwo - odwołanie.pdf formularz - odwołanie pełnomocnictwa
6 formularz wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf6 formularz wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf formularz - zgłoszenie projektów uchwał
7 formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.pdf7 formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.pdf formularz - wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
8 formularz wniosek o zwołanie nwz.pdf8 formularz wniosek o zwołanie nwz.pdf formularz - wniosek o zwołanie NWZ
9 elzab raport roczny 2020 wraz z opinia.pdf9 elzab raport roczny 2020 wraz z opinia.pdf raport roczny ELZAB SA wraz z opinią biegłego i ładem korporacyjnym
10 sprawozdanie finansowe grupy elzab 2020 korekta wraz z opinia.pdf10 sprawozdanie finansowe grupy elzab 2020 korekta wraz z opinia.pdf raport roczny Grupy ELZAB wraz z opinią biegłego i ładem korporacyjnym
11 wniosek do rn w sprawie przeznaczenia zysku.pdf11 wniosek do rn w sprawie przeznaczenia zysku.pdf wniosek zarządu w sprawie przeznaczenia zysku
12 opinia_rn_w_sprawie_podziału_zysku.pdf12 opinia_rn_w_sprawie_podziału_zysku.pdf opinia RN w sprawie przeznaczenia zysku
13 sprawozdanie rady nadzorczej za 2020.pdf13 sprawozdanie rady nadzorczej za 2020.pdf sprawozdanie RN wraz z oceną sytuacji Spółki za 2020
14 sprawozdanie komitetu audytu rady nadzorczej za 2020.pdf14 sprawozdanie komitetu audytu rady nadzorczej za 2020.pdf sprawozdanie Komitetu Audytu za 2020
15 przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf15 przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf uchwała RN - przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach
16 zmiana - przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf16 zmiana - przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf uchwała RN zmiana - przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach
17 sprawozdanie rady nadzorczej z wynagrodzeń.pdf17 sprawozdanie rady nadzorczej z wynagrodzeń.pdf sprawozdanie RN z wynagrodzeń za lata 2019-2020
18 raport br z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf18 raport br z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf raport biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej raportu z wynagrodzeń
19 informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf19 informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-01 Bartosz Panek Prezes Zarządu
2021-06-01 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki