REKLAMA

ED INVEST S.A.: wyniki finansowe

2021-08-20 00:31
publikacja
2021-08-20 00:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
EDinvest_Srodroczne_skrocone_JSF_na_30.06.2021_T.T.T.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
EDinvest_Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_na_30.06.2021.T.T.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ED_invest_S.A._2021_PSF_MSSF_skrocone_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody ze sprzedaży 29 897 49 662 6 575 11 182
II. Koszty sprzedaży produktów i usług 20 618 38 270 4 534 8 617
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 620 7 768 1 236 1 749
IV. Zysk (strata) brutto 5 268 7 494 1 159 1 687
V. Zysk (strata) netto 4 686 5 527 1 031 1 244
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjej 10 484 4 277 2 306 963
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 -14 -2 -3
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 324 -3 540 -951 -797
IX. Przepływy pieniężne netto razem 6 150 723 1 353 163
X. Aktywa razem (na koniec bieżącego półrocza i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 83 578 85 058 18 487 18 432
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego półrocza i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 786 17 370 2 828 3 764
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego półrocza i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 947 9 409 2 421 2 039
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego półrocza i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 59 846 58 279 13 238 12 629
XIV. Kapitał akcyjny (na koniec bieżącego półrocza i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 619 619 137 134
XV. Średnia ważona ilość akcji 9 909 350 9 909 350 9 909 350 9 909 350
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,47 0,56 0,10 0,13
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,47 0,56 0,10 0,13
XVIII. Średnia ważona ilość akcji (na koniec bieżącego półrocza i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 909 350 9 909 350 9 909 350 9 909 350
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) (na koniec bieżącego półrocza i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,04 5,88 1,34 1,27
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) (na koniec bieżącego półrocza i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,04 5,88 1,34 1,27
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
EDinvest Śródroczne skrócone JSF na 30.06.2021_T.T.T.T.pdfEDinvest Śródroczne skrócone JSF na 30.06.2021_T.T.T.T.pdf Skrócone śródroczne SF za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021
EDinvest Sprawozdanie zarządu z działalności na 30.06.2021.T.T.T.pdfEDinvest Sprawozdanie zarządu z działalności na 30.06.2021.T.T.T.pdf Sprawozdanie z działalności EDinvest S.A. za pierwsze półrocze 2021
ED invest S.A. 2021 PSF MSSF skrócone PL-sig.pdfED invest S.A. 2021 PSF MSSF skrócone PL-sig.pdf Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu SF za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-20 Zofia Egierska Prezes Zarządu
2021-08-20 Jerzy Dyrcz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki