REKLAMA

ED INVEST S.A.: wyniki finansowe

2021-05-21 00:44
publikacja
2021-05-21 00:44
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_skrocone_SF_31.03.2021__19052021_fin_h14.04.T.T.T.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ED_Invest_1Q2021_PSF_MSSF_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 14 792 29 777 3 235 6 773
II. Koszt sprzedaży produktów i usług 8 512 23 152 1 862 5 266
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 317 4 768 944 1 085
IV. Zysk (strata) brutto 4 210 4 653 921 1 058
V. Zysk (strata) netto 3 888 3 377 850 768
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -28 2 898 -6 659
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -23 - -5 -
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -235 -251 -51 -57
IX. Przepływy pieniężne netto razem -286 2 648 -63 602
X. Aktywa razem (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 87 906 85 058 18 863 18 432
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 410 17 370 3 092 3 764
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 329 9 409 2 431 2 039
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 62 167 58 279 13 340 12 629
XIV. Kapitał akcyjny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 619 619 133 134
XV. Średnia ważona ilość akcji 9 909 350 9 909 350 9 909 350 9 909 350
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,39 0,34 0,09 0,08
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 9PLN/EUR) 0,39 0,34 0,09 0,08
XVIII. Średnia ważona ilość akcji (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 909 350 9 909 350 9 909 350 9 909 350
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,27 5,88 1,35 1,27
XX. Rozwodniona wartość ksiegowa na jedną akcję (w PLN/EUR) (na koniec bieżącego kwartałi i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,27 5,88 1,35 1,27
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Śródroczne skrócone SF 31.03.2021_ 19052021 fin h14.04.T.T.T.T.pdfŚródroczne skrócone SF 31.03.2021_ 19052021 fin h14.04.T.T.T.T.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021
ED Invest 1Q2021 PSF MSSF PL-sig.pdfED Invest 1Q2021 PSF MSSF PL-sig.pdf Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu SF

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-21 Zofia Egierska Prezes Zarządu
2021-05-21 Jerzy Dyrcz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki