REKLAMA

ED INVEST S.A.: wyniki finansowe

2020-11-27 00:45
publikacja
2020-11-27 00:45
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
EDinvest_S.A._Srodroczne_skrocone_SF_30.09.2020_M.T.T.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ED_Invest_3Q2020_PSF_MSSF_skrocone_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 71092 27305 16005 6337
II. Koszty sprzedaży produktów i usług 55285 19266 12446 4472
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10984 4208 2473 977
IV. Zysk (strata) brutto 10552 3923 2375 911
V. Zysk (strata) netto 7899 3146 1778 730
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9423 -9824 2121 -2280
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 72 0 16 0
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3997 -10332 -900 -2398
IX. Przepływy pieniężne netto razem 5498 -20156 1238 -4678
X. Aktywa razem ( na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 83221 76025 18384 17853
XI. Zobowiązania długoterminowe ( na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 16829 13455 3718 3160
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 10591 11596 2340 2723
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 55801 50973 12327 11970
XIV. Kapitał akcyjny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 619 619 137 145
XV. Średnia ważona ilość akcji 12386687 12386687 12386687 12386687
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,80 0,25 0,18 0,06
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,80 0,25 0,18 0,06
XVIII. Średnia wazona ilość akcji (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 12386687 12386687 12386687 12386687
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) ( na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,50 4,12 1 0,97
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,50 4,12 1 0,97
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
EDinvest S.A. Śródroczne skrócone SF 30.09.2020_M.T.T.T.pdfEDinvest S.A. Śródroczne skrócone SF 30.09.2020_M.T.T.T.pdf Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01. 2020 do 30.09.2020
ED Invest 3Q2020 PSF MSSF skrócone PL-sig.pdfED Invest 3Q2020 PSF MSSF skrócone PL-sig.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-27 Zofia Egierska Prezes Zarządu
2020-11-27 Jerzy Dyrcz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki