REKLAMA

DROZAPOL: Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego oraz podpisanie umowy z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjna

2020-10-19 15:01
publikacja
2020-10-19 15:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-19
Skrócona nazwa emitenta
DROZAPOL
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego oraz podpisanie umowy z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP SA):

1) aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, na mocy którego przyznany Spółce limit wynosi 15,0 mln zł (dotychczas 20,0 mln zł).

W ramach limitu Spółka ma do wykorzystania:
•Kredyt obrotowy odnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 5 mln zł, który może zostać wykorzystany wyłącznie na finansowanie innych zobowiązań tj. spłatę zadłużenia z tytułu dokonanych przez PKO BP SA wypłat z akredytyw dokumentowych oraz wypłat z gwarancji bankowych.
•Kredyt obrotowy nieodnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 10 mln zł, który może zostać wykorzystany na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności.
•Limit na akredytywy dokumentowe w obrocie krajowym i zagranicznym (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 15,0 mln zł (dotychczas 20,0 mln zł).
•Limit na gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 10,0 mln zł.

Zabezpieczenia limitu stanowią:
•umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tytułu transakcji z wierzytelnością Drozapol-Profil S.A. wobec Banku;
•weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową;
•zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej niż 8 mln zł wraz z cesją praw z właściwej polisy ubezpieczeniowej;
•hipoteka umowna łączna do kwoty 30,0 mln zł na:
- prawie własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235
- prawie wieczystego użytkowania gruntów i prawach własności budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość położonych w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235
•przeniesienie własności 7 maszyn i urządzeń wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia tych maszyn i urządzeń
•przelew wierzytelności pieniężnych z tytułu zawartych umów najmu oraz umów, które zostaną zawarte w przyszłości dotyczących nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka;
•przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości, na której ustanowiona została hipoteka do kwoty 6,74 mln zł
•oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, do kwoty 40,0 mln zł

Powyższy limit udzielony jest Spółce do 16.04.2021 r.

2) umowę kredytu obrotowego odnawialnego w walucie polskiej na mocy której przyznany Spółce limit wynosi 5 mln zł.

W ramach limitu Spółka ma do wykorzystania:
•Kredyt obrotowy odnawialny do kwoty 5 mln zł, który może zostać wykorzystany:
a)do kwoty 4 mln zł na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności, oraz na finansowanie innych zobowiązań tj. spłatę zadłużenia wobec PKO BP SA
b)do kwoty 1 mln zł na finansowanie innych zobowiązań, tj. na spłatę zadłużenia powstałego z tytułu dokonanych przez PKO BP SA wypłat z akredytyw i/lub wypłat z gwarancji i/lub na spłatę zadłużenia wobec PKO BP SA.

Zabezpieczenia limitu stanowią:
•weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową;
•hipoteka umowna łączna do kwoty 30,0 mln zł na:
- prawie własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235
- prawie wieczystego użytkowania gruntów i prawach własności budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość położonych w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235
•przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości, na której ustanowiona została hipoteka do kwoty 6,74 mln zł
•gwarancja spłaty Kredytu udzielona przez BGK w wysokości stanowiącej 80,00% kwoty Kredytu, tj. w kwocie 4 mln zł.

Powyższy limit udzielony jest Spółce do 31.01.2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-19 Wojciech Rybka Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki