122,1000 zł
-0,65% -0,8000 zł
Dino Polska SA (DNP)

Zawarcie umów kredytowych przez Dino Polska i podmiot zależny

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2019
Data sporządzenia: 2019-02-11
Skrócona nazwa emitenta
DINO POLSKA S.A.
Temat
Zawarcie umów kredytowych przez Dino Polska i podmiot zależny
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Dino Polska S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 stycznia 2019 r. zostały zawarte dwie umowy o kredyt inwestycyjny („Kredyty”): i) pomiędzy Spółką, a bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15 („PKO BP SA”) na kwotę 80 mln zł, oraz ii) pomiędzy Dino Południe Sp. z o.o., podmiotem zależnym od Spółki, a PKO BP SA na kwotę 70 mln zł („Umowy”).

Łączna wartość Kredytów to 150 mln zł. Umowy zostały podpisane w celu finansowania dalszego rozwoju sieci sklepów prowadzonych przez Spółkę pod marką Dino oraz zaplecza logistycznego.

Kredyty zostały udzielone w walucie polskiej na okres od 11 lutego 2019 r. do 11 sierpnia 2026 r.
Oprocentowanie Kredytów ustalane będzie według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M, powiększonej o marżę PKO BP SA.

Zabezpieczeniem Kredytów są: i) hipoteki umowne do kwoty 225 mln zł na nieruchomościach należących do Spółki oraz do Dino Południe Sp. z o.o., zabudowanych sklepami oraz magazynami Spółki; ii) weksle in blanco wystawione przez kredytobiorców wraz z deklaracjami wekslowymi; iii) przelew wierzytelności pieniężnych z umów ubezpieczenia nieruchomości stanowiących zabezpieczenie; oraz iv) w przypadku umowy podpisanej przez Dino Południe Sp. z o.o. poręczenie według prawa cywilnego wystawione przez Spółkę, które po całkowitym wykorzystaniu kredytu zostanie zastąpione przystąpieniem do długu przez Spółkę w charakterze dłużnika solidarnego.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną łączną wartość Umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 2/2019Date:
11 February 2019Subject: Execution of credit facilities by Dino
Polska and a subsidiary


Body of the report:


The Management Board of Dino Polska S.A. (“Company”)
reports that today, i.e. 11 February 2019 two investment loan agreements
were executed (“Loans”): i) between the Company and Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna with its registered office in
Warsaw, ul. Puławska 15 (“PKO BP SA”) for an amount of PLN 80 million
and ii) between Dino Południe Sp. z o.o., a Company subsidiary and PKO
BP SA for an amount of PLN 70 million (“Agreements”).


The total value of the Loans is PLN 150 million. These
Agreements have been signed to finance the ongoing network rollout of
stores run by the Company under the Dino brand and its logistics base.


These Loans were extended in the Polish currency for a
period from 11 February 2019 to 11 August 2026.


The interest on the Loans will be set using a a floating
interest rate equal to the WIBOR 1M reference rate plus PKO BP SA’s
margin.


The collateral for the Loans is as follows: i)
contractual mortgages up to PLN 225 million on real estate owned by the
Company and Dino Południe Sp. z o.o., developed with the Company’s
stores and warehouses; ii) blank promissory notes issued by the
borrowers along with promissory note declarations; iii) transfer of cash
accounts receivable from insurance agreements for the real estate
forming the collateral; and iv) in respect of the agreement signed by
Dino Południe Sp. z o.o., a surety under civil law issued by the
Company, which after the total utilization of the loan will be replaced
by having the Company accede to the debt as a joint and several debtor.The
Company’s Management Board has made the decision to publish the
aforementioned information on account of the material total value of the
Agreements.


Legal basis: Article 17
Section 1 of Regulation (EC) No 596/2014 of the European Parliament and
of the Council on market abuse (market abuse regulation) and repealing
Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and
Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC –
confidential information.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-11 Szymon Piduch Prezes Zarządu
2019-02-11 Michał Krauze Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.