REKLAMA

DIGITREE GROUP S.A.: Rejestracja połączenia spółek zależnych od Emitenta

2023-09-11 13:32
publikacja
2023-09-11 13:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-11
Skrócona nazwa emitenta
DIGITREE GROUP S.A.
Temat
Rejestracja połączenia spółek zależnych od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI o numerach 6/2023 z dnia 07.03.2023 r., 7/2023 z dnia 07.03.2023 r., 16/2023 z dnia 23.05.2023 r. oraz 23/2023 z dnia 17.08.2023 r., Zarząd spółki Digitree Group S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 11.09.2023 r. podjął informację z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w rejestrze sądowym przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, wpisu połączenia spółek zależnych od Emitenta, tj. Sales Intelligence sp. z o.o. jako Spółka Przejmująca i Marketplaceme sp. z o.o. jako Spółka Przejmowana. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku Marketplaceme sp. z o.o. na Sales Intelligence sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH i na warunkach określonych w planie połączenia, uzgodnionym i przyjętym przez zarządy obu powyższych spółek w dniu 23 maja 2023 roku.
Podwyższony został kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 5 184 800,00 zł (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych) do kwoty 5 223 350,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę 38 550,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) poprzez utworzenie 771 (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy („Udziały połączeniowe"). Wskazane powyżej podwyższenie kapitału Sales Intelligence sp. z o.o. nastąpiło przez zmianę umowy tej spółki, której treść dołączona została do raportu ESPI nr 16/2023 z dnia 23.05.2023 r.
Wszystkie Udziały połączeniowe w liczbie 771 (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden) szt., zgodnie z parytetem wymiany opisanym w raporcie ESPI nr 23/2023 z dnia 17.08.2023 r., zostały przyznane jedynemu wspólnikowi Spółki przejmowanej, tj. Digitree Group S.A. Udziały te uprawniają do udziału
w zysku Sales Intelligence sp. z o.o. od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym połączenie ww. spółek zostało zarejestrowane przez Krajowy Rejestr Sądowy, tj. od dnia 01.01.2023 roku.
Ponadto, Spółka przejmująca wstąpiła z dniem dzisiejszym we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej, zgodnie z planem połączenia, a Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Marketplaceme sp. z o.o. zaakceptowało treść zmienionej umowy spółki Sales Intelligence sp. z o.o.
Zgodnie z informacją podjętą przez Emitenta wpis do rejestru sądowego nastąpił w dniu dzisiejszym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-11 Konrad Żaczek Prezes Zarządu
2023-09-11 Przemysław Marcol Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki