REKLAMA

CARLSON INVESTMENTS S.A.: Zawarcie umowy o współpracy

2021-04-07 11:23
publikacja
2021-04-07 11:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-07
Skrócona nazwa emitenta
CARLSON INVESTMENTS S.A.
Temat
Zawarcie umowy o współpracy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent), niniejszym informuje, iż w dniu 07 kwietnia 2021 roku, wpłynęła do jego siedziby podpisana umowa o współpracy z CARLSON VENTURES INTERNATIONAL LIMITED przy możliwym udziale CARLSON INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
Przedmiotem umowy jest stworzenie pomiędzy Emitentem, a Spółkami CARLSON VENTURES INTERNATIONAL LIMITED i CARLSON INVESMENTS ASI S.A. platformy współpracy mającej służyć wymianie wzajemnych doświadczeń, wiedzy i wykorzystania potencjału Stron umowy w zakresie pozyskiwania nowych inwestycji. Strony zakładają możliwość wspólnej realizacji inwestycji w innowacyjne projekty, będące w fazie badawczo rozwojowej o dużym potencjale wzrostu. Zgodnie z podpisaną umową oraz charakterystyką działalności CARLSON VENTURES INTERNATIONAL LIMITED, Strony będą koncentrowały się na poszukiwaniu projektów poza granicami Polski. Dzięki czemu Emitent zyska możliwość realizacji strategii inwestycyjnej wykraczającej poza rynek w Polsce oraz osiągnięcie dużo lepszej skalowalności prowadzonego biznesu.
Emitent oraz Strony ww. umowy uzgodnili, że współpraca na tym etapie nie generuje żadnych zobowiązań finansowych. Jeśli Strony postanowią inaczej każdorazowo wprowadzenie relacji finansowych będzie wymagało odrębnej umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ESPI
current report No.6/2021Legal
basis: Art. 17 sec. 1 of MAR - confidential information
Public
Chancellery
Subject:
Conclusion of a cooperation agreement

CARLSON
INVESTMENTS S.A. Management Board with its registered office in Warsaw
(the Company, the Issuer), hereby informs that on April 6, 2021, a signed
cooperation agreement with CARLSON VENTURES INTERNATIONAL LIMITED with the
possible participation of CARLSON INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA
INWESTYCYJNA S.A.
The subject
of the contract is the creation between the Issuer and CARLSON VENTURES
INTERNATIONAL LIMITED and CARLSON INVESMENTS ASI S.A. a cooperation
platform aimed at exchanging mutual experiences, knowledge and using the
potential of the parties to the agreement in the scope of attracting new
investments. The parties assume the possibility of jointly implementing
investments in innovative projects that are in the research and
development phase with high growth potential. In accordance with the
signed agreement and the characteristics of CARLSON VENTURES INTERNATIONAL
LIMITED, the Parties will focus on looking for projects outside Poland. As
a result, the Issuer will be able to implement an investment strategy that
goes beyond the market in Poland and achieve a much better scalability of
the business.
The Issuer
and the Parties to the above-mentioned agreements agreed that cooperation
at this stage does not generate any financial obligations. If the Parties
agree otherwise, each time the introduction of financial relations will
require a separate agreement.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-07 Aleksander Gruszczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki