REKLAMA

C&C ENERGY SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku

2020-06-03 10:11
publikacja
2020-06-03 10:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zwolanie_ZWZA_CCE_30,06,2020r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty_uchwal_ZWZA_CCE_30,06,2020_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
formularz_do_glosownia_ZWZA_30,06,2020r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
wzor_pelnomocnictwa_na_ZWZA_CCE_30,06,2020_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
informacja_o_akcjach_CCE.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
regulamin_WZA_CCE.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-03
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000079667 ("Spółka"), działając na podstawie art. 4021 § 1 i § 2, w zw. z art. 402_ 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 19 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku, o godz. 10, w Warszawie, 00-120 Warszawa, ul. Miła 2., z następującym projektem obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Omówienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r,
8.Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
10.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019r.
11.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
12.Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
13.Podjęcie uchwał w sprawie odwołania / powołania członków Rady Nadzorczej.
14.Zamknięcie obrad.
Załączniki
Plik Opis
zwolanie ZWZA CCE 30,06,2020r.pdfzwolanie ZWZA CCE 30,06,2020r.pdf informacja o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCE na dzen 30 czerwca 2020 r
projekty uchwal ZWZA CCE 30,06,2020 r.pdfprojekty uchwal ZWZA CCE 30,06,2020 r.pdf projekty uchwal Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCE zwolanego na dzien 30 czerwca 2020 r
formularz do glosownia ZWZA 30,06,2020r.pdfformularz do glosownia ZWZA 30,06,2020r.pdf formularz instrukcja do glosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CCE zwolanego na dzien 30 czerwca 2020 r
wzor pelnomocnictwa na ZWZA CCE 30,06,2020 r.pdfwzor pelnomocnictwa na ZWZA CCE 30,06,2020 r.pdf wzor pelnomocnictwa Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCE zwolanego na dzien 30 czerwca 2020 r
informacja o akcjach CCE.pdfinformacja o akcjach CCE.pdf informacja o akcjach CCE w dniu ogloszenia ZWZA zwolanego na dzien 30 czerwca 2020 r
regulamin WZA CCE.pdfregulamin WZA CCE.pdf regulamin WZA CCE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-03 Józef Mikołajczyk Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki